2022-06-02 11:19Nyheter

Från dokument till information

Big motor

Med arbetet på den nya standarden för klassificering och beteckning av information om anläggningar, system och utrustning flyttas fokus från dokumentation till information.

Den internationella standarden IEC 61355 för klassificering och beteckning av dokumentslag har tjänat oss väl, men nästa utgåva kommer att ha fokus på information, snarare än dokumentation. Ämnet intresserar nu fler industrigrenar och ett område som på senare år genomgått en betydande digitalisering är byggsektorn. Klas Eckerwall som är systemansvarig för CoClass på Svensk Byggtjänst är engagerad i det internationella arbetet med den standard som ska ta över. Han sammanfattar det så här:

- Projektering av byggd miljö görs numera regelmässigt med datorstöd. Med hjälp av IEC/ISO 81346 kan vi klassificera och identifiera de digitala objekten. Den kommande IEC/ISO 81355 ger oss möjlighet att koppla objekten till sin information. Detta kan bli ett paradigmskifte: vi släpper taget om ritningar och andra dokument, och sätter objekten som sådana i centrum!

Klassning av information

Den nuvarande internationella standarden IEC 61355 ger regler och riktlinjer för klassificering av dokument. Den har också antagits som europeisk och svensk standard, se preview på de första avsnitten av SS-EN 61355-1. Även om den täcker information på alla möjliga media som data kan registreras på, handlar den om dokument – en fast och strukturerad informationsmängd.

Med den kommande standarden lämnar man alltså helt dokumenttänket för att istället arbeta med klassificering och beteckning av information. Med information menas här kunskap om objekt av olika slag, som har en viss bestämd mening i ett visst sammanhang. I och med det erkänner man också att ett dokument – eller en ”information container” – kan innehålla mer än en typ av information. Därför ska standarden även ge en metod för hur man indikerar till vilket objekt som en viss information hör. Liksom den nuvarande standarden ska den kunna användas inom alla teknikområden, under en anläggnings, ett systems eller en utrustnings livscykel.

Internationellt arbete

Den nuvarande standarden IEC 61355 har tagits fram i den tekniska kommittén IEC TC 3 inom IEC, som är internationella organisationen för standardisering inom el, elektronik, IT och anslutande teknikområden. Den första utgåvan kom 1997 och den nuvarande är från 2008. Arbetet med den nya standarden sker tillsammans med ISO, den andra internationella standardiseringsorganisationen. Internationella standarder från IEC fastställs normalt också som svensk standard av SEK Svensk Elstandard som är svensk medlem i IEC sedan 1907. Svensk medlem i ISO är SIS.

Eckerberg nämner även standarderna för struktureringsprinciper och referensbeteckningar, där de två första, allmänna och grundläggande delarna är SS-EN 81346-1 och SS-EN IEC 81346-2, medan SS-ISO 81346-12 särskilt behandlar bygg- och installationssystem.

I IEC TC 3, där SEK TK 3 Dokumentation och grafiska symboler är den svenska spegelkommittén, har man också börjat en översyn av den grundläggande standarden IEC 61360-1 för dataelementtyper med tillhörande klassificeringsschema. Läs mer om SS-EN IEC 62832 där den används för att definiera en referensmodell för den digitala fabriken.

För mer information om deltagande och om hur du kan engagera dig och din organisation, kontakta SEK Svensk Elstandard. Den som inte är med i arbetet med att ta skriva och uppdatera standarder, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek lätt tillgängligt på nätet, SEK e‑Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
SEK Svensk Elstandard