2023-04-04 08:17Nyheter

Interoperabilitet i smart industri

AAS schemeIEC

Förslag till nytt projekt i uppmärksammad internationell serie med standarder centrala för interoperabilitet och smart industri.

I en digital tvilling av en anläggning måste olika applikationer kunna utväxla information om anläggningens tillgångar, alltså om olika komponenter och anläggningsdelar. Det kan både gälla statiska tillverkaruppgifter och dynamiska data, t ex om tillstånd och egenskaper. De måste också gemensamt kunna använda information som utväxlats på ett säkert och betrott sätt. För detta krävs standarder.

Det internationella projektet AAS, Asset Administration Shell for industrial applications, syftar till att standardisera ett ”administrationsskal” som kan samla den information och de funktioner som förknippas med en viss tillgång. Genom att AAS ska beskrivas i en öppen internationell standard ska olika system eller applikationer kunna anropa och utbyta information om tillgången och använda den på ett tillförlitligt och säkert sätt. Tillsammans bildar tillgången och dess administrationsskal en ”smart komponent” som kan representera en typ av tillgång (t ex en motor) eller en förekomst (en viss motor). Tanken är att åtkomsten till information om tillgången och till dess funktioner också anpassas efter olika situationer och behov under tillgångens hela livscykel.

Projektet AAS drivs inom IEC, som är den internationella organisationen för standardisering inom el, elektronik, IT och anslutande teknikområden – i den tekniska kommittén IEC TC 65 Industrial-process measurement, control and automation. Svensk forskning och industri har möjlighet att delta genom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC och som också är utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen.

Nytt projekt

Nu föreslås start av AAS-projektets fjärde del, en planerad standard IEC 63278-4. Förslaget innehåller ett antal användningsfall (use cases), i form av generiska beskrivningar av hur administrationsskalet används av olika aktörer och parter. De innehåller också några specifika modelleringsexempel med tillhörande metodbeskrivningar.

Förslaget, som har beteckningen 65/994/NP finns bland de aktuella förslagen till nya standardiseringsprojekt där det också finns beställningsinformation. Sista dag för röstning inom IEC är 2023-05-04, så SEK Svensk Elstandard välkomnar eventuella synpunkter i god tid innan dess.

Den föreslagna standarden ska ha ett applikationsperspektiv på administrationsskalet, för att stödja en gemensam förståelse för hur det kan användas. Bland det som tas upp i förslaget märks överföring från tillverkare till användare samt hantering av sammansatta produkter där underenheter kommer från olika tillverkare. Även mappning mellan modellering och implementering berörs. Förslaget bygger på ramverket för digitala fabriker enligt standarderna i serien SS-EN IEC 62832 (läs mer om dem här) och på de tekniska rapporterna IEC TR 63283-1 och IEC TR 63283-2 om ”smart manufacturing”. 

Pågående arbeten

De tre första delarna av standarden för AAS är redan på gång och den första, grundläggande delen beräknas bli klar i höst. Den andra delen ska definiera en metamodell för AAS för att göra det möjligt att hitta och komma åt den information som beskriver tillgången.

I den tredje, IEC 63278-3, som bygger vidare på de två första delarna, ska man lägga fast hur informationssäkerhet hanteras inom ramen för den digitala representationen. Där ingår att bestämma hur integritet, äkthet och sekretess realiseras inom AAS-informationsmodellen.

Till AAS-projektet finns en introduktion här – som är strukturerad efter intresse och kunskapsnivå. En mer avancerad skrift, också den på engelska, finns här.

En hel del av den föreslagna IEC 63274-4 behandlar ”submodels”. En sådan beskriver en särskild aspekt av en tillgång. Med hjälp av AAS kan de tjänster utföras som beskrivs av submodellen. Dessa kan tas fram av organisationer utanför IEC, ett exempel är denna lista från IDTA (Industrial Digital Twin Association), som bland annat innehåller submodeller för ”handover documentation” och funktionssäkerhet.

Svenska möjligheter

I IEC TC 65 och den svenska spegelkommittén SEK TK 65 Industriell processtyrning sker centrala delar av det internationella arbetet som möjliggör den ”smarta” industrin. Aktuella projekt är bland annat nya, reviderade delar av standarderna IEC 62264 för integrering av processtyrning och affärssystem (MES) och av IEC 62443 för cybersäkerhet i industri och teknisk infrastruktur. Internationella standarder från IEC antas normalt som europeisk standard och fastställs som svensk standard, SS-EN, av SEK Svensk Elstandard.

Genom de tekniska kommittéerna i SEK och IEC kan även svenskt kunnande bidra i det internationella standardiseringsarbetet, och erfarenheter från andra länder kan komma svensk industri till del. Representanter för universitet och högskolor deltar för övrigt i tekniska kommittéer inom SEK Svensk Elstandard utan kostnad. Läs mer om deltagande här.

Den som inte engagerar sig i att skriva standarderna, men läser och använder dem, kan förstås enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lättillgängligt på nätet med SEK e-Standard.

Thomas Borglin
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard