2020-12-14 10:41Nyheter

Kommunikation om material i produkter

null

För information om material för resurseffektivare kretslopp och om särskilt farliga ämnen i produkter finns det standarder att ta hjälp av.

För data för materialdeklarationer finns en fri och öppen databas hos IEC, IEC 62474, som är en av de äldsta internationella organisationerna. Databasen vänder sig i första hand till el- och elektronikindustrin, men kan naturligtvis även användas av andra branscher.

IEC är en standardiseringsorganisation och till databasen finns förstås en standard där man i internationellt samarbete enats om beskrivningar och protokoll för hur man kommunicerar uppgifter om materialinnehåll. Dataformatet som IEC 62474 bygger på är samma som används för produktbeskrivningar i industrin enligt de internationella standarderna IEC 61360-1 och ISO 13584-42.

IEC 62474 har också fastställts som svensk standard och har då beteckningen SS‑EN IEC 62474. Se vad den handlar om i preview på de inledande avsnitten. Som de flesta andra internationella standarderna från IEC har den även antagits som europeisk standard, EN, av CENELEC och fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC.

Mätmetoder

Metoder för hur man bestämmer förekomsten av vissa ämnen har man inom IEC enats om och gett ut i standarder i serien IEC 62321. Den behandlar främst ämnen som ska begränsas i el- och elektronikprodukter, men det är klart att mätmetoderna i allmänhet också kan användas för förekomster i andra sammanhang. Även den antas som europeisk standard, att fastställas utan ändringar i 34 länder.

Till exempel finns SS-EN 62321-6 om bestämning av polybromerade bifenyler och polybromerade difenyletrar i polymerer och SS-EN 62321-7-1 om bestämning av sexvärt krom (Cr(VI)) i korrosionsskyddande beläggningar på metall. I SS‑EN 62321‑1 ges en inledande översikt och i SS-EN 62321-2 beskrivs demontering, isärtagning och mekanisk provberedning.

Delar som är på gång handlar bland annat om bestämning av ftalater och av bisfenol-A i plast. En del som är klar i IEC men som ännu antagits i Europa beskriver hur man bestämmer polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i polymerer och elektronik.

Underlag för återvinning

De här standarderna, SS-EN IEC 62474 och serien SS-EN 62321, används för deklaration i samband med det europeiska RoHS-direktivet om begränsning av användning av vissa farliga ämnen. Då använder man dem tillsammans med standarden SS-EN IEC 63000 som har en officiell koppling till RoHS-direktivet. Databasen IEC 62474 stöder även rapportering med SCIP-databasen.

De kan också användas för att deklarera innehållet av kritiska material, som kisel, magnesium och titan, för att stödja återvinning. Deklaration av innehållet av kritiska material beskrivs i standarden SS-EN 45558, läs mer om den här.

Svenska företag och universitet deltar i arbetet med dessa internationella, europeiska och svenska standarder genom den tekniska kommittén SEK TK 111, Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning. Fler deltagare är naturligtvis välkomna. Standarder skrivs i samarbete, av dem som vill bidra och se resultat. Standarderna fastställs sedan i Sverige av SEK Svensk Elstandard.

Den som inte deltar i arbetet med att ta fram och underhålla standarderna, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e-standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström