2020-06-23 09:20Nyheter

Ljusbågar

null

Nu finns en europeisk standard för kläder för skydd mot skador till följd av ljusbågar vid elarbete.

Den nya standarden SS-EN 61482-2 behandlar skyddskläder för användning vid arbete där det finns en risk att det uppstår en ljusbåge. Den specificerar fordringar och tillhörande provningsmetoder som kan användas för tyg och klädesplagg för skydd mot ljusbågars termiska verkan. Skydd mot elchock ingår inte, inte heller skydd mot ljud, ljus eller andra effekter av ljusbågar. Läs mer i preview här som innehåller de inledande avsnitten av SS-EN 61482-2, Arbete med spänning – Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar – Del 2: Fordringar.

SS-EN 61482-2 beskriver två ljusbågsklasser för skyddskläderna, APC 1 och APC 2, beroende på vilken energinivå kläderna motstår vid provning enligt SS‑EN 61482‑1‑2. Man kan istället välja att ange ett värde på motståndsförmågan, arc rating, som bestäms genom provning enligt någon av metoderna i SS‑EN 61482‑1‑1. Någon riskanalys för att avgöra lämplig skyddsnivå ingår däremot inte i någon av standarderna.

Ljusbågar kan undvikas genom att man säkerställer att kopplingsutrustningen är utformad för att passa tillämpningens fordringar – samt genom välordnat underhåll och arbetssätt. Skydd mot ljusbågars verkan i kopplingsutrustningar har traditionellt varit passiva, i praktiken skydd genom inneslutning. Numera finns också aktiva skydd, ljusbågsdräpare, som bryter energitillförseln till ljusbågen. De består av en detektor, som känner att en ljusbåge tänts (ljus, övertoner eller något annat) och en anordning som antingen bryter strömmen direkt eller kortsluter ljusbågen med en krets med låg impedans tills kortslutningsskyddet trätt i kraft. Överenskomna fordringar på den senare typen av ljusbågsdräpare beskrivs i SS‑EN IEC 60947‑9‑1 och en motsvarande standard för optiska avkännare är på gång.

Hur man integrerar ljusbågsskydd när man konstruerar kopplingsutrustningar för lågspänning är något som gås igenom i den nya skriften IEC TS 63107, Integration of internal arc-fault mitigation systems in power switchgear and controlgear assemblies (PSC assemblies) according to IEC 61439-2. Se preview på den här. Den behandlar ljusbågsskydd i kopplingsutrustningar som inte är avsedda att betjänas av lekmän. Med vissa justeringar kan den också användas för andra delar i 61439-serien, t ex den nya del 7 som du kan läsa mer om här. Vägledning för ljusbågsprovning av kopplingsutrustningar för lågspänning finns sedan tidigare i den tekniska rapporten IEC TR 61641.

Standarderna för kopplingsutrustningar, SS-EN 61439-1, -2 osv, anger att det finns vissa egenskaper eller utföranden som det faller på beställaren att bestämma. Vägledning för det finns i skriften SEK TR 61439-0, se preview på den här.

Alla de här skrifterna är framtagna i internationellt samarbete inom IEC, den internationella organisationen för elektroteknisk standardisering. De flesta standarderna därifrån antas också som europeisk standard, oftast oförändrade men ibland med gemensamma europeiska ändringar. En europeisk standard innebär att de nationella standarderna i 34 europeiska länder inte skiljer sig åt. Europeiska standarder kan också ha en koppling till EU-direktiv, vilket innebär att produkter som konstruerats, tillverkats och provats enligt standarden också anses uppfylla kraven i EU-direktivet.

Skrifterna har tagits fram inom grupperna IEC TC 78 Säkerhet vid arbete – metoder, verktyg och materiel för utrustning för arbete med spänning, IEC TC 121A Kopplingsapparater för lågspänning för kopplingsapparater för lågspänning och IEC TC 121B Kopplingsutrustning för lågspänning för kopplingsutrustning för lågspänning. Svenska intressenter deltar genom motsvarande svenska grupper, som organiseras av SEK Svensk Elstandard, den svenska medlemmen i IEC sedan 1907.

Många kopplingsutrustningar används tillsammans med maskiner eller grupper av maskiner. SEK Handbok 456 om maskiners elutrustning vänder sig till dem som konstruerar eller projekterar den elektriska utrustningen till maskiner. Den varvar användbar information med praktiskt underbyggda konstruktionsråd och ger praktisk vägledning till fordringarna i SS-EN 60204-1 och i andra standarder som kan gälla för maskiner.

Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström