2020-11-24 10:53Nyheter

Maskinsäkerhet – Ljusridåstandarden reviderad

null

Två standarder för elektriskt avkännande skyddsanordningar har kommit i ny utgåva. De har moderniserats, förtydligats och gjorts mer överskådliga.

SS-EN IEC 61496-serien handlar om ljusbommar och liknande skyddsanordningar med kontaktlös avkänning. Där står hur skyddsanordningarna ska vara konstruerade och utförda och hur de ska provas för att man ska kunna anse att deras säkerhetsrelaterade egenskaper håller en tillräcklig nivå. Den första delen SS‑EN IEC 61496‑1 innehåller allmänna fordringar och ska användas tillsammans med andra delar i samma serie, som behandlar skyddsanordningar som bygger på olika teknik. En sådan är SS-EN IEC 61496-2 som också just kommit i ny utgåva och som behandlar utrustning med aktiv optoelektronik. AOPD med en engelsk förkortning.

Den nya utgåvan av den allmänna delen har styvats upp, så att den bara innehåller sådant som verkligen är gemensamt för de olika typerna. Samtidigt har en del av provningarna fått tydligare beskrivningar. Den nya del 2 har bearbetats på liknande sätt. En annan särskild del är SS-EN IEC 61946-3 om aktiv optoelektronik som är känslig för diffus reflexion (AOPDDR). Med funktionen preview kan man få en introduktion till standarden, genom att fritt ladda hem förord, inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning. Se preview på SS‑EN IEC 61496‑1, SS-EN IEC 61496-2, SS-EN IEC 61496-3.

Arbete pågår med två delar om anordningar om är baserade på bildbehandling (”vision based protective devices” VBPD) och en om radarbaserad avkänning. Också i det arbetet är svenska företag och myndigheter välkomna att medverka och bidra. Det sker i globalt samarbete i organisationen IEC, i den tekniska kommittén IEC TC 44, Safety of machinery – Electrotechnical aspects. Det är samma tekniska kommitté som arbetar med de kända standarderna IEC 60204-1 (i Sverige SS‑EN 60204‑1) för maskiners elutrustning och IEC 62061 (SS-EN 62061) om säkerhetskritiska styrsystem för maskiner.

I arbetet med de båda senare standarderna har svenska företag länge varit aktiva, medan 61946-serien ännu inte väckt så mycket intresse. Den svenska spegelkommittén är SEK TK 44 Elutrustning för maskiner inom SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisationen inom el och elektronik. SEK TK 44 har också tagit fram SEK Handbok 456 om maskiners elutrustning. I den varvas användbar information med praktiskt underbyggda konstruktionsråd och praktisk vägledning till fordringarna i SS-EN 60204-1 och andra standarder som kan gälla för maskiner.

Hur man sedan använder ljusbommar, ljusridåer och liknande utrustning för att upptäcka personer eller föremål i farliga områden, för att minimera risker från farliga delar i maskiner beskrivs i standarden SS-EN IEC 62046. Den ansluter till avsnitt 6.3 i SS-EN ISO 12100. I den behandlas val och användning av skydd och skyddsanordningar ganska översiktligt, men det ämnet behandlas alltså mer ingående i SS-EN IEC 62046.

Den som inte deltar i arbetet med att ta fram och underhålla standarderna, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e-standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson