2014-01-16 12:37Nyheter

Metod för att minska fel vid användning av medicinteknisk utrustning

null

Metod för att minska fel vid användning av medicinteknisk utrustning

Ett förslag till en standard för hur man bedömer och förbättrar användbarheten (usability) för medicinteknisk utrustning är på remiss från SEK Svensk Elstandard.

Den planerade standarden, som är tänkt att få beteckningen IEC 62366-1 beskriver en arbetsgång för hur en tillverkare analyserar, specificerar, utvecklar och utvärderar en medicinteknisk utrustnings användbarhet med avseende på säkerheten. Därigenom ska man kunna bedöma och minska de risker som kan uppstå när utrustningen hanteras eller manövreras fel. Förslaget ansluter till den riskhantering för medicintekniska produkter som beskrivs i SS-EN ISO 14971.

Förslaget 62A/900/CDV, till kommande internationell standard IEC 62366-1, Medical devices - Part1: Application of usability engineering to medical devices, är ute på remiss till den 13 februari 2014 och kan utan avgift beställas från SEK Svensk Elstandard här. På den sidan listas aktuella remisser löpande.

Den färdiga internationella standarden planeras också bli europeisk standard (EN 62366 1) och därmed också fastställas som svensk standard SS-EN 62366-1. Arbetet sker inom kommittén TC 62A inom IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet, och den svenska referensgruppen för arbetet är SEK TK 62, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, inom SEK Svensk Elstandard.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson