2015-08-21 11:25Nyheter

Överföring av medicinska larm

null

Ytterligare en teknisk rapport med vägledning vid tillämpningen av SS-EN 80001-1 är nu tillgänglig från SEK Svensk Elstandard.

Den svenska standarden SS-EN 80001-1, Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter, fastställdes 2011 av SEK Svensk Elstandard, som är en av de tre erkända svenska standardiseringsorganisationerna. Den är en översättning av den internationella standarden IEC 80001-1, som också antagits som europeisk standard av CENELEC och som därför gäller i trettiotre europeiska länder – likalydande och utan nationella ändringar.

Till standarden har det efterhand kommit en serie tekniska rapporter med exempel, vägledningar och ytterligare information om några speciella tillämpningar. De är av informativ karaktär och inte normerande som standarden. De har inte heller antagits gemensamt i Europa av CENELEC. För att göra dem lättare att finna för svenska användare har SEK Svensk Elstandard valt att ge ut dem oförändrade i serien SEK Tekniska rapporter.

Den senaste, SEK TR 80001-2-5, har kommit ut i år och behandlar hantering av risker förknippade med utbredda system för överföring av medicinska larm. Den ansluter till SS-EN 60601-1-8 som är den allmänna tilläggsstandarden för medicinska larmsystem.

De olika tekniska rapporterna, som återger motsvarande tekniska rapporter från IEC, har den gemensamma beteckningen SEK TR 80001 och:

  • Beskriver praktiska exempel på riskhantering i medicinska IT-nät till vägledning för dem som ska sätta upp eller förändra ett sådant nät (SEK TR 80001-2-1)
  • Ger vägledning till hur risker och motsvarande åtgärder beskrivs och bedöms. (SEK TR 80001-2-2)
  • Behandlar trådlösa nät (SEK TR 80001-2-3)
  • Ger vägledning till hur SS-EN 80001-1 införs i en vårdgivande organisation (SEK TR 80001-2-4)
  • Behandlar utbredda system för medicinska larm (SEK TR 80001-2-5)

Genom funktionen preview på elstandard.se kan vem som helst för varje standard eller annan publikation från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver publikationens syfte och omfattning.

Frågor kring IT-säkerhet i medicintekniska nät blir allt mer aktuella och ett arbete med en standard för detta diskuteras. Det ligger då nära till hands att utgå från den uppmärksammade internationella standarden IEC 62443, som behandlar säkerheten i IT-nät inom industrin.

Företag, organisationer, myndigheter och andra i Sverige som är intresserade av att följa eller bidra till arbetet med internationella, europeiska och svenska standarder för elektrisk utrustning för medicinskt bruk är med i någon av de tekniska kommittéerna SEK TK 62 (allmänt) eller SEK TK 62BC (radiologi och diagnostisk bildgivning).Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson