2020-11-19 13:37Nyheter

Övergången till cirkulär ekonomi med nya standarder

null

Tre nya standarder lägger grunden för enklare reparation och organiserad återanvändning. De är resultatet av ett europeiskt samarbete över teknikgränserna och omfattar elektronik och andra produkter som kräver el eller annan energi för att fungera.

En av standarderna, SS-EN 45554, beskriver allmänna metoder för att bedöma om man kan reparera eller uppgradera produkter eller återanvända dem helt eller delvis. Frågor kring reparation handlar mycket om komponenters och underenheters varaktighet – hållbarhet skulle man sagt förr – och om hur komplicerat arbetet är. Återanvändning av delar beror både på hur efterfrågade de är och på om de är så varaktiga att de kan användas flera gånger. Mycket av standarden upptas därför av ett ramverk för att bedöma och klassa olika förutsättningar och moment i processen.

De båda andra standarderna riktar sig till dem som skriver mer produktinriktade standarder, så att de gör på ungefär samma sätt oberoende av teknikområde. Standarder för standardiserare alltså. Den ena, SS-EN 45552, beskriver grunder för hur man hur man bedömer en produkts livslängd, eller varaktighet. Den andra, SS-EN 45553, har liknande syfte, fast hur man bedömer möjligheten till återtillverkning. Med återtillverkning menas här att man i en industriell process gör minst en ändring av ett färdigt exemplar, som förändrar de egenskaper den hade från början.

Ett webbinarium om dessa standarder och hur de kan användas av tillverkare och av dem som skriver standarder för särskilda produktslag ges (på engelska) tisdagen den 1 december kl 10 - 11.

Enklare återanvändning

Sedan ska det gärna vara enkelt att återanvända kasserade elektriska och elektroniska produkter. Det är något som behandlas i standarden SS-EN 50614. Den ställer grundläggande krav på rutiner för omhändertagande och sortering och för vidare behandling, som isärtagning, reparation, rengöring och provning. Dessutom beskriver den rutiner och förutsättningar för att sälja eller donera den genomgångna och kanske renoverade produkten, eller de tillvaratagna komponenterna. Återanvändning av komponenter aktualiserar frågan om äkthet och förfalskning, ett aktuellt ämne i elektronikbranschen.

Med funktionen preview kan du se de inledande avsnitten i standarderna. Se preview på SS-EN 45554, Allmänna metoder för bedömning av möjligheten att reparera, återanvända och uppgradera energirelaterade produkter. Se preview på SS‑EN 45552, Allmän metod för bedömning av varaktigheten hos energirelaterade produkter. Se preview på SS-EN 45553, Allmän metod för bedömning av möjligheten till återtillverkning av energirelaterade produkter. Se preview på SS-EN 50614, Förberedelser för återanvändning av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Cirkulär ekonomi

De tre standarderna som nämndes i början ingår i en serie europeiska standarder EN 45552 ‑ EN 45559 om energirelaterade produkters materialeffektivitet. De har tagits fram av de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC som svar på ett uppdrag de fått från EU-kommissionen. De ska stödja EU-direktivet om ekodesign. Ett syfte har också varit de att ska stödja den handlingsplan för en cirkulär ekonomi som EU-kommissionen planerade när uppdraget gavs och som presenterats i år.

Standarderna i serien har också fastställts som svensk standard SS-EN 45552 – SS-EN 45559 av SIS och SEK Svensk Elstandard, som är de svenska medlemmarna i CEN respektive CENELEC. Genom de båda organisationerna har också svenska intressenter deltagit i arbetet med att skriva standarderna.

De här standarderna passar också väl in den ambition att främja ökad livslängd, återanvändbarhet och reparerbarhet som deklareras i strategin för omställning till en cirkulär ekonomi som den svenska regeringen släppte i juli 2020.

Medverkan i standardisering är öppen för företag, myndigheter, högskolor och organisationer med intresse av att ta fram gemensamma tekniska regler och vägledningar. Andra områden som är aktuella är t ex solenergi, medicinteknik och ”smarta elnät”.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström