2016-06-02 08:07Nyheter

Säker ljusterapi

null

Apparater för ljusterapi är ett bra exempel på medicinsk utrustning som både används i hemmen och inom vården. 

Krav på säkerheten hos utrustning för ljusterapi som verkar genom huden finns sedan innan i en internationell standard från IEC, som också är fastställd som svensk standard med beteckningen SS-EN 60601-2-57. Det gäller apparater som används för smärtlindring eller för behandling av psoriasis.

Nu finns det också ljusterapi som verkar genom ögonen, för att påverka psyket, till exempel för behandling mot årstidsbunden depression (SAD). Särskilda krav som bör ställas på apparater för detta finns inte med i den nuvarande standarden. Därför föreslås nu från Nederländerna ett projekt att ta fram standard för det.

Eftersom många medicintekniska apparater används hemma, finns en tilläggsstandard som tar särskild hänsyn till att användarna inte är medicinskt skolade och till att miljön också i övrigt är annorlunda i hem än på sjukhus. Den standarden har beteckningen SS-EN 60601-1-11 och det föreslagna standardprojektet är tänkt att kopplas nära till denna.

Den intresserade kan beställa förslaget, kallat 62D/1349/NP, från SEK Svensk Elstandard fram till den 24 juni i år. Se preview här på SS-EN 60601-1-11, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1-11: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentlig prestanda - Tilläggsstandard för utrustning och system för användning i hemlik vårdmiljö.

Förslaget har lämnats till IEC TC 62, Electrical equipment in medical practice, där svenska intressenter deltar genom den tekniska kommittén SEK TK 62, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk. Internationella standarder från IEC antas genom samarbetet i CENELEC normalt också som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson