2020-01-15 09:13Nyheter

Sensorer för personskydd och säkerhet, vilken typ passar bäst?

null

Synligt ljus, ultraljud, radio – vilken teknik är det bästa valet? Vilken typ av algoritm? Läs om ett förslag att starta ett gemensamt internationellt arbete med en vägledning.

I dagens logistikcentra och industrianläggningar finns flera tillämpningar med sensorer som inte omfattas av några produktspecifika standarder. Säkerhetsrelaterad användning av RFID för lokalisering av personer är ett exempel. Ett annat är användning av sensorer för att undvika kollisioner med truckar. Säkerhetsrelaterade sensorsystem är också givna i olika applikationer med mobila robotar.

Det föreslagna arbetet ska ge vägledning när man analyserar och väljer bland sensorer med olika teknik och olika våglängdsområden. En viktig fråga är vilka egenskaper som olika föremål och material har, i förhållande till de typer av sensorer som är aktuella och vilka störningar som kan komma från omgivningen – interference, skulle hockeyspelaren säga. Sedan gäller det att också välja en lämplig typ av algoritm när sensorn ska integreras med styrsystemets säkerhetsfunktioner, för att optimera detekteringen och ge ett användbart beslutsunderlag.

Förslaget är lämnat till den internationella standardiseringsorganisationen IEC, till gruppen som arbetar med maskiners elsäkerhet, IEC TC 44. Den gav förra året ut en teknisk specifikation, en förstandard, om utveckling och integration av sensorer med säkerhetsfunktion avsedda för personskydd. Den har beteckningen IEC TS 62998-1 och det nya projektet föreslås bygga vidare på den och få beteckningen IEC TS 62998-3. En del 2 i med olika tillämpningsexempel är på gång.

Förslaget att starta projektet ”Safety of machinery safety-related sensors used for the protection of persons – Part 3: sensor technologies and algorithms” är ute på röstning till den 13 mars 2020. Förslaget, som lämnats av den tyska medlemmen i IEC, har beteckningen IEC 44/868A/NP. Det kan beställas här från SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC. Inom IEC arbetar specialister från hela världen tillsammans och svenska specialister är välkomna att delta genom SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisationen inom el och elektronik.

Bland standarderna från IEC TC 44 – och den svenska spegelkommittén SEK TK 44 Elutrustning för maskiner – finns SS-EN IEC 62046 om hur man väljer och använder skyddsanordningar för närvarodetektering. SEK TK 44 står också bakom SEK Handbok 456 – Maskinhandboken – Maskiners elutrustning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson