2019-08-12 15:51Nyheter

SS-EN 61511

null

Standarden för säkerhetskritiska system i processindustrin är en del i ett system av standarder.

I processindustrin finns risker för utsläpp som kan påverka hälsa, säkerhet, miljö och som kan skada själva anläggningen. Processäkerhet uppnås bäst med hjälp av processer som är säkra i sig, men när detta inte är möjligt används skyddssystem för att minska riskerna och hålla dem på en godtagbar nivå. Fordringar på funktionen hos dessa skyddssystem bestäms med hjälp av riskbedömning och god ingenjörskonst. Och standarder.

Säkerhetskritiska system
Standarden SS-EN 61511-1 bygger på den kanske mer kända
SS-EN 61508-1 (IEC 61508). IEC 61508 togs fram för att ge riktlinjer för hur man konstruerar säkerhetsrelaterade system med elektronisk och programvarustyrd utrustning och den första utgåvan kom 1998. Standarden införde begreppet SIL (safety integrity level) och en metod för att använda dessa säkerhetsnivåer för att gradera riskerna och kraven på insatserna för att möta dem. I IEC 61511 tillämpas metoden med SIL på säkerhetskritiska system i processindustrin. Där införs begreppet safety instrumented system (SIS), en kedja med utrustning som används för att implementera en säkerhetsfunktion.

SS-EN 61511 gäller när utrustning enligt SS-EN 61508 används i system för processindustrin. Med processindustri menas här också t ex livsmedelsindustri och kraftverk (utom kärnkraftverk). Den första delen, SS-EN 61511-1 (IEC 61511-1) är den normativa och innehåller alltså fordringarna, men den beskriver inte vem som ansvarar för att de uppfylls – det bestäms genom planering och ledning och av nationella regelverk. Del ett omfattar också specificering, konstruktion av utrustning och maskinvara och programmering av tillämpningsprogram, driftsättning, validering, drift, underhåll och provning av SIS-komponenter.

För att behandla systematiska fel ingår också fordringar för ledning under systemets hela livscykel. Där ingår att ta fram en plan för ansvar och aktiviteter under livscykelns olika faser och för de olika personernas och avdelningarnas ansvar och förmåga. Också hantering av ändringar, verifiering, provning och revision ingår, liksom uppföljning och avslutning av åtgärderna. Del två innehåller vägledning och exempel och del tre ger information om olika metoder för riskbedömning. Båda delarna är informativa.

Anslutande standarder
SS-EN 61511 bygger naturligtvis på andra standarder. Olika standarder för funktionssäkerhet hos utrustning, som SS-EN 61131-6 om funktionssäkerhet hos programmerbara styrsystem, men också på SS-EN 61025 för felträdsanalys och på SS-EN 62682 om larmsystem och larmhantering i processindustrin.

Omvänt förekommer begreppen SIS och SIL i andra standarder. Ett exempel är SS-EN IEC 62443-2-4 med fordringar på IT-säkerhetsprogram för dem som tillhandahåller tjänster för industriella automationssystem, som delar upp automationssystemet i en SIS-del och en vanlig del, kallad BPCS, som behandlas på olika sätt.

De här standarderna är alla framtagna i internationellt samarbete inom organisationen IEC där svenska specialister deltar genom tekniska kommittéer som organiseras av SEK Svensk Elstandard. Information om vad de olika standarderna handlar om kan man få genom att ladda hem preview på de inledande avsnitten, se preview här på SS-EN 61511-1, här på SS-EN 62682 och här på SS-EN 61025.

Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström