2020-11-26 11:12Nyheter

Standarder ska öka återvinningen av kritiska material

null

För att stödja återvinningen av kritiska råvaror finns flera standarder.

I FN-rapporten The Global E-waste Monitor 2020 står det att klotets befolkning förra året åstadkom 54 miljoner ton elskrot – en ökning med 21 procent på bara fem år. Europas andel var enligt rapporten 13,1 miljoner ton.

Bland elskrotet finns en hel del kritiska råvaror, alltså sådana som har stor ekonomisk betydelse och är kritiska för samhälle och välfärd, samtidigt som tillgången på dem är begränsad eller osäker. Elskrot innehåller också andra material – guld och koppar till exempel – som kan vara värda att ta hand om igen istället för att bryta nytt. Läs mer hos SGU.

Att återvinna material som är kritiska eller värdefulla på andra sätt är inte bara en hörnsten i cirkulär ekonomi, eftersom de fått en ökad strategisk betydelse. För att stödja återvinningen av kritiska råvaror finns flera standarder som kan användas av företag och organisationer i försörjningskedjan och av marknadskontrollorgan och myndigheter.

En bra ingång är SS-EN 45558, som ger en allmän metod för deklaration av användningen av kritiska råvaror i energirelaterade produkter. Den ger en introduktion till SS-EN IEC 62474 som standardiserar beskrivningar och protokoll för rapportering av materialdeklarationsdata. Till den hör en databas som specificerar vilka ämnen, ämnesgrupper och materialklasser som behöver ingå i en materialdeklaration. Den beskriver också ett standardiserat dataformat, samma som används för produktbeskrivningar i industrin enligt SS-EN 61360-1 och SS‑ISO 13584-42.

SS-EN 45558 ger också exempel och beskriver med frågor och svar hur man använder SS-EN IEC 62474. De här standarderna är ett exempel på samverkan på global och europeisk nivå. SS-EN IEC 62474 är en egentligen internationell standard (IEC 62474) som kom i en första utgåva 2012. Den har även antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, den svenska medlemmen i IEC.

SS-EN 45558 är däremot resultatet av ett europeiskt samarbete. Den ingår i en serie standarder som de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC tagit fram för att stödja EU-direktivet om ekodesign och den europeiska handlingsplanen för en cirkulär ekonomi. Standarderna i serien har också fastställts som svensk standard SS-EN 45552 – SS-EN 45559 av SIS och SEK Svensk Elstandard, som är de svenska medlemmarna i CEN respektive CENELEC. Genom de båda organisationerna har också svenska intressenter deltagit i arbetet med att skriva standarderna.

En annan standard i serien är SS-EN 45555 som ger grunder för hur man bedömer möjligheten att återvinna material ur energirelaterade produkter. Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning är ämnet för standarderna i serien SS-EN 50625 och SS-EN 50614 som ska göra det enklare att återanvända kasserade elektriska och elektroniska produkter.

Att medverka i standardisering är öppet för företag, myndigheter, högskolor och organisationer med intresse av att ta fram gemensamma tekniska regler och vägledningar. Andra aktuella områden är t ex elvägar och energilager.

Den som inte deltar i arbetet med att ta fram och underhålla standarderna, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek lätt tillgängligt på nätet, SEK e‑Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström