2022-03-04 11:37Nyheter

System för välfärdsteknik

Brukare får instruktion om trygghetslarm

Nytt projekt ska säkra funktionen hos sammankopplade system för välfärdsteknik.

Med hjälp av avancerade elektriska och elektroniska system i bostäder kan man med hjälp av välfärdsteknik underlätta för många att bo kvar hemma med tillgång till medicinsk övervakning och andra hjälpmedel. De olika avancerade funktionerna tillhandahålls av apparater från olika leverantörer, apparater som dessutom kommunicerar med varandra och med någon central med hjälp av olika system.

Det finns alltså risk att apparaterna inte samarbetar på de sätt som det var tänkt, eller att de påverkar varandra på något sätt som kan innebära risker för användaren. Det handlar alltså inte om tillförlitligheten i systemet, alltså sannolikheten för att fel uppstår, utan om det som ibland kallas SOTIF, safety of the intended functionality. Alltså ungefär frånvaron av risker som beror på felfunktion som orsakas av att de anslutna apparaterna uppträder på ett oväntat sätt när de kopplas samman.

För att lägga fast en metod att hantera detta har man från japanskt håll lagt ett förslag till en vägledning, i den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Inom IEC finns en systemkommitté för Active Assisted Living, AAL, som beslutat att gå vidare med det japanska förslaget, i ett projekt som fått nummer 63420. Den svenska medlemmen i IEC, SEK Svensk Elstandard, erbjuder svensk forskning, svenska leverantörer och vårdgivare och andra organisationer att engagera sig och delta i arbetet genom den svenska spegelkommittén SEK SK 2, Tekniskt omsorgsstöd.

Ett liknande projekt i samma kommitté, IEC 63168, handlar om säkerhetskritiska funktioner hos produkter i ett system för välfärdsteknik. Den internationella standarden väntas bli klar i höst och ska omfatta hela livscykeln, alltså även installation och utvidgning. Projektet bygger på den grundläggande standarden för säkerhetskritiska system, IEC 61508 (SS-EN 61508), och liksom där används begreppet SIL, säkerhetsnivå eller ”safety integrity level”, som bygger på en gradering av riskerna och av kraven på insatserna för att möta dem.

Systemkommittén AAL har skapats för att bland annat att samordna de olika standardiseringsprojekt inom området som pågår på andra håll inom IEC. Förutom inom kommittéerna för medicinteknisk utrustning finns projekt relaterade till välfärdsteknik på flera andra håll, till exempel i de standardiseringskommittéer som arbetar med larmsystem, kroppsnära elektronik (”wearables”), ljud- och bildteknik, hushållsapparater och IoT. Även datainstallationen i fastigheten har förstås betydelse.

Standarder ger en plattform för framgångsrika forsknings- och innovationsprojekt och för nya produkter och tjänster. Deltagande i standardisering skapar ett utbyte av kunskap och erfarenheter inom Sverige, i Europa och globalt. IEC är den internationella standardiseringsorganisationen inom el och elektronik och svenska intressenter deltar där genom SEK Svensk Elstandard. Standarder från IEC brukar även antas som europeisk standard, vilket ger dem en särskild status vid offentlig upphandling.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard