2022-03-08 15:07Nyheter

Tillgångsförvaltning i elnät

Högspänningsledning i skymning

Internationellt arbete med standarder för förvaltning av tillgångar – asset management – i elnät ska underlätta för nätägare. Projektet är även öppet för svenska företag.

Det finns inga internationella standarder för underhåll och förvaltning av anläggningstillgångar i energisektorn och för hur man bedömer och rapporterar utfallet av de metoder man använt och de insatser man gjort. Det saknas också konsensus beträffande vilka metoder som lämpar sig bäst, till exempel för tillståndsövervakning och för hur man prioriterar bland tillgängliga förvaltningsmodeller.

Genom att starta en teknisk kommitté för att skriva standarder och andra vägledningar för förvaltning av kraftsystem, har den internationella standardiseringsorganisationen IEC tagit ett helhetsgrepp på detta. Kommittén, IEC TC 123 ”Management of network assets in power systems” har ett projekt för fordringar i samband med förvaltning av tillgångar i kraftsystem, framförallt elnät. Målgruppen är i första hand de som äger och förvaltar elnät (TSO/DSO) och utrustning i anslutning till dessa. Svenskt deltagande i IEC-arbetet sker som vanligt genom SEK Svensk Elstandard.

Den planerade standarden IEC 63223-2 ska ge vägledning till hur man tar fram beslutsunderlag från tillgänglig information. I det ska ingå hur man bedömer information om anläggningstillgångar för att bestämma felsannolikhet och feleffekt, aktuellt tillstånd och återstående livslängd och kunna göra en bedömning av risk och aktuellt värde. På det sättet ska man kunna skapa ett gemensamt ramverk för att beskriva och utvärdera informationen för ett stort antal tillgångar och för att analysera, jämföra och prioritera olika möjliga insatser.

För att lägga tonvikten just vid att prioritera lämpliga insatser finns planer på att justera projektets syfte och titel så att man byter ”requirements” (fordringar) till ”asset risk mitigation”, alltså ungefär ”minskning av riskerna för tillgångarna”.

För att samla deltagande i IEC TC 123 från svensk forskning och från svenska företag och myndigheter har SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC, inrättat en motsvarande SEK TK 123, Förvaltning av kraftsystem. På det sättet sätt kan svenska erfarenheter och synpunkter komma med i standardiseringsarbetet och svenska intressenter får möjlighet att utbyta erfarenheter med motsvarande organisationer i andra länder. Representanter för universitet och högskolor deltar för övrigt i tekniska kommittéer inom SEK Svensk Elstandard utan kostnad.

Inom IEC – och SEK Svensk Elstandard – finns flera tekniska kommittéer som arbetar med standarder och tekniska vägledningar för utrustning och anläggningar i elnät och som IEC TC 123 samarbetar med. Några exempel är SEK TK 14 (transformatorer), TK 94/95 (reläskydd), TK 99 (systemkonstruktion och isolationskoordination av högspänningsinstallationer) och TK 120 (elektriska energilager). IEC TC 123 arbetar inte med allmänna ledningssystem för tillgångar, som täcks av ISO TC 251 inom systerorganisationen ISO.

TC 123 ska inte heller skriva allmänna standarder för tillförlitlighet. Sådana tas fram i IEC TC 56 (SEK TK 56). Några aktuella resultat därifrån behandlar till exempel hantering av utfasning (obsolescence management), metoder för riskbedömning och granskning av tillförlitlighet under livscykeln. Den som inte engagerar sig i att skriva standarderna, men läser och använder dem, kan förstås enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet med SEK e-standard.

.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard