2020-06-04 09:06Nyheter

Utrustning och system för välfärdsteknik

null

Omfattande internationellt arbete med standarder och vägledningar pågår.

För att ta fram rätt standarder för att stödja utvecklingen av system och tjänster för välfärdsteknik, eller tekniskt omsorgsstöd, finns systemkommittén AAL, Active Assisted Living. Den är en del av den internationella standardiseringsorganisationen IEC.

Kommittén arbetar inom ett brett område och samverkar med flera andra grupper inom den internationella standardiseringen. De flesta standarderna där antas också som europeisk standard och fastställs som svensk standard. Arbetet inom AAL initierades från Japan och Tyskland, två industriländer med en hög andel äldre i befolkningen.

De tekniska aspekterna på system för stöd av vård i hemmet omfattar i första hand två områden. Det ena är de olika hjälpmedlens och systemens samverkan med varandra och med andra system och installationer i det uppkopplade hemmet. Belysning, larm och ventilation är några traditionella exempel. Där ingår också fordringar på funktion och IT-säkerhet och liknande övergripande frågor. Att ta fram en referensarkitektur och att studera användningsfall, use-cases, är en del av detta arbete.

Det andra området är mer specifikt och gäller det som brukar kallas funktionssäkerheten. De viktigaste delarna i systemet, t ex trygghetslarmet, ska inte sluta fungera om någon annan, mindre kritisk del lägger av. Inom processindustrin har man sedan länge haft ögonen på dessa frågor. Där, och på en del andra områden, finns därför standarder som man kan bygga vidare på och anpassa.

Ett projekt handlar om att beskriva kraven på funktionen hos servicerobotar. Det ska komplettera de standarder som redan finns, t ex från robotkommittén ISO TC 299 och kommittén IEC TC 59 för hushållsapparater. Specifikt medicintekniska robotar omfattas inte, där finns standarden SS-EN IEC 80601-2-78.

Systemkommittén AAL arbetar också med vägledningar för de anslutande tjänsterna, t ex för ekonomisk bedömning av att införa välfärdsteknik och för krav på personalens kunskaper. Se mer om det här.

Precis som för andra grupper inom de internationella standardiseringsorganisationerna är deltagandet i systemkommittén AAL öppet för svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer. En svensk spegelkommitté Tekniskt omsorgsstöd organiseras av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska standardiseringsorganisationen inom el och elektronik. SEK är också sedan 1907 den svenska medlemmen i IEC.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell