2022-10-14 08:00Nyheter

World Standards Day 2022

earth from space

IEC, ISO, ITU och nationella standardiseringsorganisationer världen över enas den 14e oktober i firandet av World Standards Day 2022. Med standardiseringen som verktyg framdrivs utvecklingen för att nå FNs globala utvecklingsmål.  

World Standards Day har firats den 14e oktober sedan 1970. 14e oktober var datumet år 1946 då delegater från 25 länder sammanträdde för att skapa det som skulle bli en ny internationell organisation dedikerad till samverkan och enighet för standardisering. Året därpå bildades Internationella standardiseringsorganisationen ISO, som sedan dess samarbetar i standardiseringsarbetet med den redan etablerade International Electrotechnical Commission (IEC). Syftet för World Standards Day är att öka medvetenheten och kommunicera värdet av standardiseringsområdet, samt att hylla de samarbeten som sker globalt mellan tusentals experter för att utveckla tekniska överenskommelser som blir till standarder.

Delad vision för en bättre värld

På World Standards Day i år påminner vi om den stora betydelsen standardisering har för att uppnå de 17 globala utvecklingsmål som FN har beslutat om. De globala målen (eng. Sustainable Development Goals, SDG) avser att utveckla hållbarheten i industri, energi och ekonomi, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa, lösa klimatkrisen och avskaffa extrem fattigdom. För att accelerera utvecklingen mot resolutionen som kallas the 2030 Agenda lyfter vi fram viktiga mål där standarder inom det elektrotekniska området har en stor betydelse.

Hållbar energi för alla

Elektriciteten spelar självklart en avgörande roll för utvecklingsmålet SDG 7 - hållbar energi för alla. För att man ska kunna utnyttja elektriciteten krävs säkerhetsmedvetenhet. Dessutom kräver konstruktion och installation ett visst systemtänk. Om inte apparater och installationer är säkra och fungerar tillsammans ökar riskerna och utvecklingen blir lidande. För att försäkra sig om att målet om utvecklingen ska uppfyllas behövs gemensamt överenskomna regler – standarder – för att skapa trygghet och en säker grund för tillgången till el. Delmålet SDG 7.B handlar om att just alla ska involveras och riktar sig särskilt till utvecklingsländerna. En bra introduktion till området kan man få via information från AFSEC, den afrikanska organisationen för elektroteknisk standardisering. Lösningen vilar bland annat på vägledningen av skriftserien IEC TS 62257, Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification, som är framtagen av den tekniska kommittén IEC TC 82, med den svenska motsvarigheten SEK TK 82 – Direktomvanling av solenergi till elenergi.

Globala standarder för elektroteknik som möjliggör arbetet för hållbar energi för alla utarbetas inom IEC, där svenska företag, myndigheter, lärosäten och organisationer deltar och bidrar genom SEK Svensk Elstandard. Utöver det arbete som sker inom de tekniska kommittéerna, arbetar man även gränsöverskridande för att ta fram vägledningar, färdplaner, användningsfall och gapanalyser mellan verksamma områden. 

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Det nionde globala målet, SDG 9 handlar om hållbar industri, innovationer och infrastruktur – dit kommer man inte utan standarder. Att uppgradera industri och infrastruktur för ökad hållbarhet underlättas om man tar stöd i moderna standarder, exempelvis för funktionssäkerhet och energimätning. Standarder fyller många olika funktioner: från enkla måttstandarder som garanterar utbytbarhet, till omfattande standarder för dataöverföring och IT-säkerhet. Arbetar man utifrån standarder kan städer och infrastruktur utformas på ett motståndskraftigt sätt, t ex IEC 62443 som ger vägledning för att skydda anläggningar mot hackare.  

Uppdaterade standarder för järnvägar och elvägar bidrar till ökad kapacitet, minskad energianvändning och ökad säkerhet. Innovativa lösningar som lokala energilager och hybriddrift utvecklas på bäst sätt i samklang med det internationella standardiseringsarbetet. Sådana standarder utvecklas i globalt samarbete och i växelverkan med ny forskning och teknik. Standardiseringsarbetet pågår ofta parallellt. För att lyfta ett exempel arbetar SEK TK 9 (nationellt), CELENEC TC 9X (europeiskt) och IEC TC 9 (internationellt) tillsammans med IEC 62267 som behandlar automatiserad spårbunden passagerartrafik i stadsmiljö.

Det internationella arbetet mellan nationer och intressenter möjliggör ett kontinuerligt kunskapsutbyte, ett brett perspektiv på utveckling, hållbarhet och säkerhet samt global handlingskraft på globala problem. Mer om de globala målen och IEC kan du läsa här. Håll koll på nya standarder genom att prenumerera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard. Den som vill ha sitt standardbibliotek automatiskt uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, kan läsa mer om SEK e-Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard