2017-04-19 13:40Pressmeddelande

EMC för järnvägar

null

Hela serien EMC-standarder för järnväg har uppdaterats, både de övergripande delarna om bl a emission från hela järnvägssystemet till omgivningen och de följande delarna om tåg, och apparater ombord på tåg, och om fasta installationer för signalering och elförsörjning.

Eftersom alltfler elektroniska apparater kan förekomma – installeras eller bäras – i omedelbar närhet till järnvägar och spårvägar, är de europeiska standarderna i serien EN 50121 ett viktigt hjälpmedel för att hålla störningarna till omgivningen på en godtagbar nivå. Detsamma gäller i den andra riktningen, att järnvägen och dess utrustning ska tåla de elektromagnetiska störningar som kan förekomma i dess närhet.

I de delar som behandlar apparater i lok och vagnar, SS-EN 50121-3-1, och på marken, SS-EN 50121-4 och SS-EN 50121-5, behandlas nu störningar med frekvenser upp till 6 GHz. En förändring i den del som behandlar kompletta lok och vagnar respektive elförsörjning, SS-EN 50121-3-1 och SS-EN 50121-5, är att värden för utstrålade elektromagnetiska fält i området 9 kHz till 150 kHz flyttats till en informativ bilaga.

Den bilaga ZZ som kopplar ihop innehållet i standarderna med de väsentliga kraven i EMC-direktivet 2014/30/EU har uppdaterats i de delar som berör produkter och tagits bort från de övriga.

Se preview här på den allmänna delen SS-EN 50121-1 som i en inledning ger en översikt över standardens syfte och uppbyggnad. Genom funktionen preview i SEK Shop kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning. Se preview här på SS-EN 50121-5 om fasta installationer för elförsörjning.

En annan järnvägsstandard som fastställts i april är SS-EN 50633, Järnvägstillämpningar - Fasta installationer - Skyddsprinciper för banmatningssystem med växelspänning eller likspänning. Den gäller inte bara för bandrift, utan också anläggningar för trådbussar och andra liknande system för vägfordon. 

Även SS-EN 50633 är en europeisk standard som fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Den behandlar de särskilda skyddsprinciper som gäller för banmatning och beskriver och specificerar skyddssystemens funktion.

Dessa standarder har tagits fram i europeiskt samarbete inom standardiseringsorganisationen CENELEC, där svenska företag och myndigheter deltar genom den svenska kommitté, SEK TK 9, som organiseras av SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna. Läs mer här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström