2022-10-19 12:53Pressmeddelande

Kopplingsutrustningar

Månadens standard oktober 2022

För dem som specificerar och beställer kopplingsutrustningar för lågspänning finns nu en uppdaterad vägledning.

Standarder underlättar. Inte minst för dem som specificerar utrustning in samband med inköp eller anläggningskonstruktion. Men ibland räcker de inte ända fram. Till standarderna för kopplingsutrustningar för lågspänning finns en vägledning, som nu kommit i ny, uppdaterad utgåva.

För kopplingsutrustning för lågspänning finns en serie standarder. Den har olika delar för olika slags utrustningar, som elcentraler för bostäder, byggplatscentraler, elskåp för småbåtshamnar eller lågspänningsfördelningar i nätstationer - för att ta några exempel. Dessutom finns det en inledande, övergripande del med gemensamma fordringar som gäller för alla de olika typerna, oberoende av vad de ska användas till, eller vem som ska betjäna dem - om det är lekmän eller inte.

Belastningsförmågan

I första hand vänder sig de här standarderna till dem som konstruerar, tillverkar och provar produkterna. Därför berör de ganska ytligt sådana förhållanden i beställarens anläggning som påverkar specifikation. En del finns med i standarderna i form av val som beställaren förväntas göra mellan olika alternativ. Det kan gälla temperaturområde, belastningsförmåga och annat som påverkar konstruktion och utförande. Eller om det till exempel finns flera matningar.

För att stödja beställaren i specifikationsarbetet, finns det alltså en separat vägledning. Det är en teknisk rapport som i Sverige har beteckningen SEK TR 61439-0 och som alltså nu kommit i ny utgåva. Se preview på de inledande avsnitten här. Liksom standarderna i serien IEC 61439 har den tagits fram i globalt samarbete inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el, elektronik, IT och anslutande teknikområden. Det gör att den alltså även kan användas i kontakter med leverantörer utomlands.

Den här tekniska rapporten identifierar alltså de egenskaper och förhållanden som behöver övervägas när man specificerar en kopplingsutrustning, så att den passar för tillämpningen och för den installation där den ska ingå. En av de viktigaste sakerna som tas upp är belastningsförmågan. Detta är också något som fått mer utrymme i den nya utgåvan, som rekommenderar att kravställaren anger konstruktionsströmmen för olika lastfall och som därigenom ansluter till avsnittet om skydd mot överlastströmmar i Elinstallationsreglerna (SS 436 40 00).

Fler exempel

En del avsnitt är nya eller mer utförliga än tidigare, till exempel de om kortslutningsströmmar och om intern separation. I den nya utgåvan finns också fler exempel, som i avsnitten om konstruktionsverifiering, yttre mekanisk påverkan och omgivningstemperatur. Även frågor kring underhåll och möjlighet till uppgradering ägnas större utrymme. Sådant betonas även i SEK Handbok 456 som vänder sig till dem som konstruerar eller projekterar den elektriska utrustningen till maskiner. Liksom SEK TR 61439-0 är den utgiven av SEK Svensk Elstandard som är svensk medlem i IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik, och som regeringen utsett att vara nationellt standardiseringsorgan.

Inom SEK är det den tekniska kommittén SEK TK 121B som arbetar med standarderna för kopplingsutrustningar för lågspänning. Ett par andra aktuella tekniska kommittéer är SEK TK 82 som arbetar med solceller och SEK TK 3 för dokumentationsstandarder.

Sitt standardbibliotek kan man ha uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e‑Standard. Man kan också hålla sig uppdaterad genom att prenumerera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard