2023-11-30 09:48Pressmeddelande

Månadens standard – Mäter vi koldioxid likadant? 

personer i datahall diskuterar energieffektivitet och koldioxidanvändning

Månadens standard för november 2023 är SS-EN 50600-4-8, utg 1, som beskriver ett standardiserat sätt att mäta koldioxidanvändning för datahallsutrymmen.   

Datahallsutrymmen är platser som i stor utsträckning möjliggör det informationssamhälle vi lever i – med lagring, bearbetning och transport av stora mängder data. Behoven ser heller inte ut att minska när AI, Big Data och digitalisering är på agendan. För att utvecklingen ska kunna vara hållbar behöver branschen verktyg för att arbeta resurseffektivt. Därför finns standardserier som EN 50600-4-x som tar ett holistiskt grepp om resurshantering och KPI:er (Key Performance Indicators) för datahallsutrymmen. I serien hittar vi Månadens standard för november 2023: SS-EN 50600-4-8, som är en helt ny standard!

Standardiserat nyckeltal för koldioxidanvändning 

Att utföra ett miljömässigt hållbarhetsarbete med att energieffektivisera, använda resurser sparsamt och minska koldioxidutsläpp är bra i sig. Att utföra arbetet med verktyg som gör arbetet mät- och redovisningsbart är ännu bättre. SS-EN 50600-4-8 ämnar vara ett sådant verktyg för hela datahallens livscykel. Centralt i standarden är den KPI, eller nyckeltal, som kallas Carbon Usage Effectiveness (CUE). Med en standardiserad definition och mätning av CUE kan anläggningsinnehavare driva ett databaserat effektiviseringsarbete samt redovisa nyckeltal till andra parter på ett jämförbart och pålitligt sätt.

Standarden beskriver 

mäta koldioxid

  • Definition av Carbon Usage Effectiveness 

  • Mätning av Carbon Usage Effectiveness 

  • En mängd exempel för att underlätta användningen av standarden 

  • Informativa bilagor om energiomvandlings- och koldioxidutsläppsfaktorer 

En annan resurs som är relevant ur miljösynpunkt för datahallar är vattenanvändning. Det omfattas inte av Månadens standard, det gör däremot del 4-9 av samma standardserie, alltså SS-EN 50600-4-9. Även den kommer i sin första utgåva och fastställdes i november som svensk standard, SS.  

Standarder som SS-EN 50600-4-8 och SS-EN 50600-4-9 ger gemensamma referensdokument som kan användas för kravställning, i designprocesser, i underhållsplaner och för upphandling.  

Standarderna skrivs av europeiska experter 

Serien 50600 är ett gemensamt europeiskt projekt, i den tekniska kommittén CLC TC 215 i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. För Sveriges räkning samlar SEK Svensk Elstandard företag, organisationer, myndigheter, universitet och högskolor i SEK TK 215 för att påverka och bidra till arbetet inom kommittén. Vill du veta mer om de fördelar ett deltagande ger din organisation? Vi kontaktar gärna dig och berättar mer.  

CLC TC 215 har även tagit fram europeiska standarderna för fastighetsnät i serierna SS-EN 50173 och SS-EN 50174. Just serien SS-EN 50174 handlar om installation av kabelnät för informationsöverföring. För att underlätta och främja användningen finns standardens del 1 och 2, alltså SS-EN 50174-1 och SS-EN 50174-2, i SEK Handbok 459, Fastighetsnät – Installation av kabelnät för informationsöverföring. Experter från SEK TK 215 har tagit fram handboken med kommentarer och ytterligare vägledning utifrån deras branscherfarenhet. Nyligen uppdaterade kommittén också vår sida för vanliga frågor med ett avsnitt om fastighetsnät och datahallsutrymmen.  

Det finns ett flertal sätt att hålla sig uppdaterad på standarder inom elektroteknik och angränsande områden. Du kan (1)  delta i standardiseringsarbetet, (2) följa vårt nyhetsrum, (3) prenumerera på SEK e-Standard för skräddarsydd tillgång till standarder samt (4) följa vårt nyhetsbrev om nya och upphävda standarder. 

Martin Lind 
SEK Svensk Elstandard Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Martin Lind
Teknisk skribent
Martin Lind
SEK Svensk Elstandard