2023-12-31 15:35Pressmeddelande

Månadens standard – Trådlösa enheter i vår närhet

trådlösa enheter i vår närhet

Månadens standard för december 2023 är SS-EN IEC/IEEE 63195-1, som förklarar hur man bestämmer effekttätheten av radiofrekventa fält. 

Överallt i vårt elektrifierade samhälle finns elektriska produkter som alstrar elektromagnetiska fält. Datorer, mobiltelefoner, elledningar, elinstallationer, elektriska handverktyg, listan kan göras lång gällande de saker vi påträffar dagligen som har elektromagnetiska fält. Därför gäller det att de fält som alstras är reglerade så att de förblir ofarliga för oss. Med den anledningen tas standarder som SS-EN IEC/IEEE 63195-1 fram i internationellt samarbete.

Standarden beskriver metoder för att bedöma effekttätheten gällande exponering från trådlösa enheter som alstrar elektromagnetiska fält och som ska användas i närheten av kropp och huvud. Det gäller exempelvis mobiltelefoner, radiosändare, stationära datorer och laptops. Standarden gäller för frekvenserna 6 GHz till 300 GHz.

Standarden innehåller i huvudsak 5 områden:

  • Mätsystem (rubrik 6)
  • Protokoll för mätning av effekttäthet (rubrik 7)
  • Bedömning av osäkerhet (rubrik 8)
  • Mätningsrapportering (rubrik 9)
  • Systemvalidering (Bilaga B)

Se en preview på SS-EN IEC/IEEE 63195-1 här 

Standarden kan användas för att bedöma överensstämmelse med applicerbara krav på effekttätheten för olika typer av trådlösa produkter som ska användas nära kropp och huvud. Med en standardiserad mätmetod skapas en tydlighet och trygghet i marknaden, och ger förutsättningar för att produkter som ska användas i vår närhet tydligt kan följa de krav och regler som är på plats för att skydda oss. 

Den andra standarden i samma serie, SS-EN IEC/IEEE 63195-2, beskriver beräkningsmetoden kopplat till samma område. 

Båda standarderna är framtagna i IEC TC 106, där svenska företag, myndigheter, universitet och högskolor kan delta genom SEK TK 106 Elektromagnetiska fält. De arbetar med standardisering av metoder för mätning och beräkning för bedömning av människors exponering för elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält.

I uppgiften ingår:

  • mätmetoder, instrument och rutiner
  • beräkningsmetoder
  • metoder för bedömning av exponeringen från bestämda källor
  • grundstandarder för andra källor
  • bedömning av osäkerhet

Utöver standarder som Månadens standard för trådlösa enheter utanför kroppen, så finns det exempelvis standarder för medicinska implantat, som serien SS-EN 50527. Medicinska implantat kan vara särskilt känsliga för de vardagliga elektromagnetiska fält som de utsätts för. Läs mer om det i vår tidigare nyhet.

För elektromagnetiska fälts och dess inverkan på att elektriska produkter ska kunna förbli störningsfria finns de flesta standarderna under tekniska kommittén SEK TK EMC, där EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet. Där är fokuset produkter och systems immunitet (inte bli störda) och emission (inte störa); medans SEK TK 106 behandlar mänsklig exponering av elektromagnetiska fält. 

Det finns ett flertal sätt att hålla sig uppdaterad på standarder inom elektroteknik och angränsande områden. Du kan (1)  delta i standardiseringsarbetet, (2) följa vårt nyhetsrum, (3) prenumerera på SEK e-Standard för skräddarsydd tillgång till standarder samt (4) följa vårt nyhetsbrev om nya och upphävda standarder. 

Martin Lind
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard