2016-04-13 11:24Pressmeddelande

Ny europeisk standard för överspänningsskydd för spårväg och tunnelbana.

null

Överspänningsskydd av olika slag skyddar utrustning och människor, men skyddet måste väljas och dimensioneras med omsorg.

Utbyggnaden av spårvägsnät, tunnelbanor och andra lokalbanor tar hjälp av gemensamma europeiska standarder. En del beskriver komponenter och utrustning, medan andra ger vägledning vid val och installation.

Överspänningsskydd – avledare – ska skydda utrustning i anläggningen mot överspänningar, framförallt vid åska. De ska också skydda elektroniska apparater mot de transienta överspänning som normalt kan förekomma i anläggningen. Spänningsbegränsande anordningar ska skydda personer från beröringsspänningar som kan uppstå vid normal drift och vid fel.

Den nya standarden SS-EN 50526-3 beskriver hur man väljer och dimensionerar dessa skydd för likspänningssystem. Själva skydden och deras egenskaper beskrivs i de tidigare utgivna SS-EN 50526-1 (avledare) och SS-EN 50526-2 (spänningsbegränsande anordningar).

Se preview här på SS-EN 50526-3, Järnvägstillämpningar – Fasta installationer – Avledare och spänningsbegränsande utrustningar i likspänningssystem – Del 3: Tillämpningsanvisningar.

SS-EN 50526-3 omfattar likströmsbanor med spänningarna 750 V, 1500 V eller 3000 V. Den ger vägledning beträffande val och installation av avledare och spänningsbegränsande anordningar, t ex VLD-O och VLD-F. VLD-O ansluts mellan returkretsen och stomjord och skyddar mot höga beröringsspänningar som kan uppstå vid drift. VLD-F installeras mellan returkretsen och den del som ska skyddas för att träda in om den skyddade delen skulle komma i kontakt med matningsspänningen.

Ett större avsnitt beskriver hur man väljer och dimensionerar avledare för olika installationer och utrustningar. På samma sätt, fast mer kortfattat, beskrivs användning av spänningsbegränsande utrustning, för system med kontaktledning och med strömskena.

Genom att standarden skrivits i ett brett samarbete mellan specialister i olika länder, samlar den kunskap som på det här sättet blir tillgänglig för dem som vill skaffa ett stabilare konstruktionsunderlag eller utveckla sina kunskaper.

SS-EN 50526-3 ansluter till flera andra standarder, främst till SS-EN 50122-1, som är den allmänna standarden för elsäkerhet i bananläggningar, och SS-EN 50124-1 om luft- och krypavstånd. Åtgärder för begränsning av läckströmmar från likströmsbanor beskrivs i SS-EN 50122-2 och i SS-EN 50162 står det hur man skyddar mot korrosion förorsakad av läckströmmar från likströmssystem. Det kan hända att banor för lik- och växelström löper intill varandra och ömsesidig påverkan mellan växelströmsbanor och likströmsbanor behandlas i SS-EN 50122-3.

De här standarderna har tagits fram inom CENELEC TC 9, där svenska intressenter deltar genom den tekniska kommittén SEK TK 9, Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon. Europeiska standarder från den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC fastställs också som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Med funktionen preview kan vem som helst för varje standard från SEK utan kostnad ladda hem och ta del av förord, innehållsförteckning, eventuell inledning, omfattningsavsnitt och lista över hänvisningar till andra standarder.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström