2022-02-16 08:16Nyheter

Begränsning av ämnen, reviderad standard

Månadens standard februari 2022

I den reviderade standarden SS-EN IEC 62321-2 beskrivs strategier för sampling i samband med analys för att bestämma halterna av vissa ämnen i produkter. Det gäller i första hand ämnen som ska begränsas i el- och elektronikprodukter, men metoderna kan i allmänhet också användas för förekomster i andra sammanhang.

Standarden ingår i standardserien IEC 62321 som tagits fram i ett internationellt samarbete inom standardiseringsorganisationen IEC, där SEK TK 111  Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning inom SEK Svensk Elstandard är den svenska spegelkommittén. SEK är nationell standardiseringsorganisation för de områden som omfattas av IEC och den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. Genom SEK deltar svenska företag, universitet, myndigheter och organisationer med intresse av att ta fram gemensamma tekniska regler och vägledningar, till gagn för näringsliv och samhälle.

Förutom samplingsstrategier behandlar SS-EN IEC 62321-2 även demontering, isärtagning och mekanisk provberedning inför en bestämning av vissa ämnen. Den ger en generell process för att ta ut och förbereda prov inför analys och ger också några ingående exempel. Exemplen tillhör det som uppdaterats från förra utgåvan från 2014. Bland andra ändringar märks tillägg av en tabell som visar sannolikheten för förekomsten av vissa ämnen i olika polymerer. Analysmetoder och minsta erforderliga mängd beskrivs i andra delar av standarden. Se preview på de inledande avsnitten av SS-EN IEC 62321-2 här.

Ett stort område inom SEK TK 111 är cirkularitet, med olika aspekter på återvinning och återanvändning. Det finns flera standarder som är klara att använda och flera arbeten pågår tillsammans med experter från andra länder. Läs mer om det här.  Ett stort projekt är att ta fram en standard för materialdeklaration för olika produkter inom alla sektorer inom industrin, läs mer här.

Det europeiska RoHS-direktivet 2011/65/EU syftar till att begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning. Standarden SS-EN IEC 63000 som är listad under RoHS-direktivet hänvisar till standardserien SS-EN 62321 för bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter. SS-EN IEC 62321-2 och SS-EN 62321-1 som ger en inledande översikt kompletteras av olika delar som beskriver metoder för bestämning av vissa ämnen. Ett par exempel är SS-EN 62321-8 om ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP som används som mjukgörare i plastdetaljer och SS-EN 62321-6 om bestämning av polybromerade bifenyler och polybromerade difenyletrar i polymerer.

Bland nya delar som är på gång inom IEC TC 111 finns bland annat en om bestämning av bisfenol A i plast och en revision av metoden för screening med hjälp av röntgenfluorescensspektrometri. Även de förväntas bli europeisk standard och fastställas som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Om du vill ha koll på nya standarder från SEK Svensk Elstandard – och vilka gamla som upphävs – prenumererar du på nyhetsbrevet som kommer en gång i månaden, ungefär. Den som vill ha sitt standardbibliotek automatiskt uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, kan läsa mer om SEK e-Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard