2021-09-30 15:47Nyheter

Elektrifiering

elbuss

Ökad elektrifiering av industri och transporter lutar sig tungt mot standarder. På elområdet spelar standardiseringen en särskilt stor roll.

Gränssnitt av olika slag måste förstås vara standardiserade. Fysiska gränssnitt förstås, så att olika delar passar ihop, men också olika gränssnitt för el och data. I elektriska system måste apparater och installationer vara säkra och fungera tillsammans, även om de kommer från olika tillverkare och även om de flyttar sig från plats till plats. Spänningar måste stämma överens och belastningar vara anpassade till vad anläggningen tål. Sådana frågor har varit centrala inom elstandardiseringen från början.

Funktion och säkerhet

Ytterst ligger det olika funktionskrav bakom, så att produkter och system levererar vad de ska och så att de gör det över tid, utan för mycket avbrott eller brister i funktionen. Dessutom ställs krav på säkerheten, så att människor, egendom och miljö inte kommer till skada. En ökad elektrifiering sätter fokus på sådana frågor. Ett aktuellt exempel är den nyligen publicerade standarden för automatiska anslutningsdon SS-EN 50696, som bland annat är tänkt för laddning av bussar på hållplatser, alltså i en miljö där vanligt folk vistas.

För det som rör el och elektronik är SEK Svensk Elstandard den svenska standardiseringsorganisationen. Men de flesta standarderna tas fram i internationellt samarbete, på elområdet i standardiseringsorganisationen IEC. SEK har sedan 1907 gjort det möjligt för svensk industri och forskning och svenska verk och myndigheter att vara med där och skriva internationella standarder och tekniska anvisningar tillsammans med kollegor från andra länder.

En del svenska intressenter tar en ledande roll, som i den internationella kommittén IEC TC 69, Electrical power/energy transfer systems for electrically propelled road vehicles and industrial trucks, där Peter Herbert från Vattenfall är ordförande. Läs intervjun med honom i SEK Aktuellt nr 2/2021. Som framgår av namnet är IEC TC 69 central i arbetet med elektrifiering av transporter på väg och i anläggningar.

Hamnar och elvägar

De flesta IEC-standarderna antas också som europeisk standard av den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. Det ger dem bland annat en särställning vid offentlig upphandling och genom SEK blir de även svensk standard. Det finns också rent europeiska arbeten, som de båda projekten 50712 och 50717 i CENELEC för tekniska fordringar på elöverföring till vägfordon med kontaktledning respektive skenor i marken.

Inte bara projekt för fordonsladdning och elvägar engagerar i Sverige, utan även arbetet med standarder för elöverföring till fartyg i hamn. Även detta är en systemfråga som berör flera grupper inom den elektrotekniska standardiseringen, t ex de som arbetar med kontaktdon, kopplingsutrustningar och elinstallationer. Läs mer om landström i SEK Aktuellt nr 2/2020.

Några anslutande områden där det också pågår arbeten inom IEC och SEK Svensk Elstandard är smart energi, bränsleceller och marin navigationsutrustning.

Den som inte engagerar sig i att skriva standarderna, utan bara läser och använder dem, kan förstås enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson