2020-11-17 09:37Nyheter

Bränsleceller för tåg

null

Internationella standarder underlättar spridning av ny teknik. Nytt standardiseringsprojekt för bränslecellståg.

Projektet gäller en standard med krav på system med bränsleceller installerade i rälsfordon, både för drivning och i hjälpsystem. Den färdiga standarden ska både gälla lok och vagnar för järnväg och för spårvägar och stadsbanor av olika slag.

Den färdiga standarden ska säkerställa att bränslecellsystemet motsvarar de krav som ställs på järnvägsutrustning, bland annat vad gäller säkerhet och miljötålighet. Den ska också beskriva hur man kan se att systemet dimensionerats för den tänkta driftprofilen (hastighet, belastning, start/stopp osv). Projektet, IEC 63341-1, omfattar bränsleceller med vätgas, hydrogen, som bränsle. En planerad del 2 tänks behandla utrustning för lagring av bränslet.

Standarder är ett sätt att skriva ner tekniska överenskommelser, ofta om mätmetoder, beräkningsmetoder eller säkerhetskrav, och sprida dem till andra som kan ha nytta av dem. Ofta är standarder en förutsättning för teknikacceptans och teknikspridning och en grund för certifiering.

Projektet drivs i IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik, i gruppen IEC TC 9, Electrical equipment and systems for railways. Där deltar svenska företag, högskolor och statliga verk och myndigheter genom den svenska spegelkommittén SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon inom SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisationen för el och elektronik.

Arbetet sker i samarbete med motsvarande grupp för standardisering på bränslecellsområdet, IEC TC 105, Fuel cell technologies, där SEK TK 105 Bränsleceller är den svenska spegelkommittén. Läs om några högaktuella standarder från SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon och SEK TK 105.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström