2022-01-27 10:39Nyheter

Elektriska energilager

Elektriska energilager

System för lagring av elenergi blir mer och mer intressanta. I det internationella arbetet med standarder ses elektriska energilager som en komponent i elnätet, med egenskaper som berör prestanda, säkerhet och påverkan på miljön.

 

För energilager pågår alltså sedan flera år arbete med internationella standarder. De ska ge underlag för redovisning av prestanda, för planering och bedömning och för att lägga ribban beträffande säkerhet och miljö. Energilager är ju inte bara aktuella i Sverige. Att ta fram och enas om standarder och specifikationer för dem sker i internationellt samarbete inom är organisationen IEC och representanter för svensk forskning och industri deltar där genom SEK Svensk Elstandard. Att vara med i standardiseringsarbetet innebär att arbeta internationellt för att utveckla framtidens elektrotekniska lösningar och fler deltagare är välkomna.

Standarder och specifikationer för elektriska energilager samlas under beteckningen IEC 62933. Flera delar är klara och bland annat pågår arbete med de delar som handlar om säkerheten hos olika typer av energilager.

 

Säkerhet

Del 5-1 behandlar säkerhetsfrågor som är gemensamma för alla slags elektriska energilagringssystem i elnätet, oberoende av vilken teknik som används. Den är idag en teknisk specifikation, TS, men ska nu revideras och arbetas om till en standard, se preview på de första avsnitten i SEK TS 62933-5-1 från 2018. Samtidigt revideras del 5-2 med säkerhetsfordringar på elektrokemiska system för anslutning till elnätet, alltså energilager som innehåller batterier. Den nuvarande utgåvan kom visserligen 2020 (se preview på SS-EN IEC 62933-5-2) men utvecklingen går så snabbt att IEC TC 120 redan börjat arbeta med en ny.

 

Del 5-2 behandlar skydd mot de olika risker som särskilt är aktuella för energilager med batterier, inklusive flödesbatterier. Det gäller förstås elektriska och kemiska risker, men också påverkan från den omgivande miljön, till exempel vid placering i hamnar. För var och en av riskerna anges också om skyddsåtgärderna ska provas i typprovning, acceptansprovning inför leverans (FAT) eller acceptansprovning efter leverans (SAT). Lämpliga tillvägagångssätt och överenskommelser för FAT och SAT beskrivs för övrigt i SS-EN 62381.

 

Samtidigt håller man på att ta fram nya delar 5-3 och 5-4, där den ena ska ge riktlinjer för säkerheten i anläggningar som på något sätt förändras, genom utbyggnad, ombyggnad eller genom att den får ett större innehåll av begagnade batterier och den andra särskilt ska behandla säkerheten i system med litium-jonbatterier. Eftersom alla fyra projekten hänger ihop litegrann, håller de nära kontakt med varandra.

 

Miljö och reservkraft

Till den planerade del 5-3 ansluter arbetet med en del 4-4 som ska behandla miljöaspekter på energilager som innehåller begagnade batterier. Flera andra delar är på gång, bland annat en om energilager för att förbättra elnätets dynamiska egenskaper och en om reservkrafttillämpningar.

 

Arbetena sker i den internationella standardiseringsorganisationen IEC och i Sverige deltar representanter för företag och akademi genom SEK Svensk Elstandard och den tekniska kommittén SEK TK 120 Elektriska energilagringssystem. Internationella standarder som man kommit överens om i IEC antas normalt också som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.

 

Övriga färdiga delar av IEC 62933 är:

SS-EN IEC 62933-1, Terminologi

SS-EN IEC 62933-2-1, Egenskaper och provningsmetoder - Allmänt

SEK TS 62933-3-1, Planering och bedömning av elektriska energilagringssystem - Allmänt

SEK TS 62933-4-1, Vägledning beträffande miljöfrågor - Allmänt

 

Nätverk

Den snabba utvecklingen av smarta elnät och anläggningar för lokal elproduktion märks i standardiseringen, som i flera fall går hand i hand med innovation och utveckling. Genom att vara med i standardiseringen inom SEK är man inte bara med i det globala nätverket inom IEC och ser vilka krav som är på väg, man kan också själv bidra och påverka kommande metoder och regler för produkter och system. Några aktuella områden med anknytning till energilager är solelbränsleceller och lokala likströmsnät.

 

Den som inte engagerar sig för att vara med och skriva standarderna, utan bara läser och använder dem, t ex i samband med upphandling, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e‑Standard. Man kan även abonnera på nyhetsbrevet från SEK.

 

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström