2021-06-08 09:36Nyheter

Lokala nät med likström

null

Med el från solen kan man minska elförlusterna kraftigt om installationen är utförd för likström. Intresset för likströmsnät för lågspänning, DC-installationer, ökar därför kraftigt runt om i världen.

Tekniken är densamma överallt. Därför är det naturligt att söka gemensamma tekniska vägledningar i internationellt samarbete och därför har ett internationellt projekt startat, som ska ge tekniska principer för planering och utformning av decentraliserade likströmsnät för lågspänning och mellanspänning. Projektet omfattar även nätens uppbyggnad, val av utrustning, jordning, reläskydd och system för övervakning, kommunikation och anslutning till växelspänningsnät. Ett ganska omfattande projekt alltså, även om det ursprungliga projektförslaget i och för sig var tämligen översiktligt.

Förslaget lämnades från kinesiskt håll till IEC, som är den internationella organisationen för standardisering på elområdet. Inom ramen för den möts företag, vetenskap och myndigheter för att gemensamt ta fram standarder och vägledningar inom el och elektronik. Genom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC sedan 1907, är detta samarbete även öppet för svenska deltagare.

Projektet IEC TS 63354 gäller både fristående nät och sådana som är anslutna till överliggande växelspänningsnät. Resultatet ska kunna tillämpas för olika slags likströmsnät, även sådana inom industrianläggningar, i byggnader och på laddstationer för fordon. Det drivs i en grupp, IEC TC 8 (svensk motsvarighet SEK TK 8 Elenergiförsörjningssystem), som bland annat även arbetar med en motsvarande serie vägledningar för lokala växelströmsnät (IEC TS 62898) och en vägledning kring hur lokal produktion påverkar lokala nät (IEC TS 63276).

Tanken är, att skriva en teknisk specifikation, TS, en sorts förstandard. Inom områden med snabb utveckling – som lokala elnät och decentraliserad elproduktion – är det vanligt att man börjar med att komma överens om en TS, för att ge grunder och visa riktningen. Sedan kan man besluta att bygga vidare och fastställa en ”riktig” internationell standard.

Internationella standarder från IEC brukar antas som europeisk standard, EN. De fastställs då som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som även utsetts av regeringen att vara svensk standardiseringsorganisation inom el och elektronik. Elinstallationsreglerna i standarden SS 436 40 00 behandlar som tidigare både AC- och DC-installationer.

Arbetet för att öka energieffektiviteten och minska förlusterna sker på flera plan, här är ett exempel från produktnivå och här ett på systemnivå. Inom IEC samarbetar man för att skriva standarder inom flera områden, bland annat för elektriska energilager, solel och datacentraler. Med SEK e‑standard är det enkelt att ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström