2021-08-24 10:33Nyheter

Underhåll av solcellsanläggningar

null

Utbyggnaden av solcellsanläggningar går fort fram såväl i Sverige som övriga världen. En förutsättning för att investeringarna går hem är ett planerat underhåll.

Hur ett planerat underhåll kan läggas upp står i standarden SS-EN IEC 62446-2. Den ger en grundläggande uppsättning kontroller och underhållsåtgärder och beskriver vad som bestämmer tidsintervallerna. Den innehåller förslag på checklistor och beskrivningar av varje punkt på checklistan. Dessutom beskrivs ytterligare inspektioner och provningar som kan behövas i vissa fall. Se preview med innehållsförteckning och de inledande avsnitten i SS-EN IEC 62446-2 här.

I underhållet ingår sådant som att kontrollera slitage och nedsmutsning och att vara uppmärksam på nya risker för skuggning av solpanelerna, men också en del av de provningar som beskrivs i standarden SS-EN 62446-1 om dokumentation och provning före idrifttagning. Se de inledande avsnitten av SS-EN 62446-1 i preview här.

De båda standarderna har tagits fram i internationellt samarbete i IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet och de har även antagits som europeisk och fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. På det sättet finns det ett gemensamt dokument som man kan hänvisa till, till exempel vid upphandling av underhåll eller vid avtal om tillträde till anläggningen.

Det finns även en tredje del, IEC TS 62446-3, som behandlar termografering av solcellsanläggningar för att upptäcka felaktiga solcellsmoduler och eventuella dåliga förbindningar.

Inom ramen för IEC möts företag, vetenskap och myndigheter för att gemensamt ta fram standarder och vägledningar inom el och elektronik. Samarbetet är även öppet för svenska deltagare genom SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisationen som är medlem i IEC. På solcellsområdet, där aktiviteten är hög, finns den svenska kommittén SEK TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi, som ger möjlighet att tillsammans med specialister från andra länder delta i olika arbetsgrupper i IEC TC 82. Bland aktuella pågående projekt finns en planerad IEC 63265 om systemtillförlitlighet, och revisioner pågår av nämnda IEC 62446-1 och av IEC 61724 om prestandaövervakning.

Bland standarderna på området märks t ex SS-EN 61730 med säkerhetsfordringar på solpaneler och SS-EN IEC 62941 med kvalitetssystem för tillverkning. SEK har även gett ut den populära SEK Handbok 457, Solceller – Råd och regler för elinstallationen.

Några andra områden där det pågår arbete inom IEC och SEK Svensk Elstandard är elinstallationer , tillförlitlighet och laddning av elbilar. Den som inte är med i arbetet, utan bara läser och använder standarderna, kan förstås enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström