2022-04-05 13:12Nyheter

Havsbaserad vindkraft

Vindturbiner till havs i kvällsljus

Landanslutning av havsbaserad vindkraft kan ske med högspänd likström. Internationellt arbete samlar erfarenheter och råd.

Vindkraftparker till havs ställer speciella krav på system med högspänd likström, HVDC, för anslutningen till elnätet på land. Bland annat gäller det hur man hanterar resonanser i systemet, hur de olika reglersystemen i anläggningen interagerar och hur de uppträder vid fel.

För att få ett gemensamt grepp på detta pågår därför ett arbete i IEC, den internationella organisation för standardisering inom el och elektronik. Till att börja med handlar det om att samla information om olika regelverk och svårigheter man funnit i olika projekt världen över och ta fram en rapport som sammanfattar bästa praxis, aktuella utvecklingstendenser och vad det kan vara lämpligt att ta fram standarder för.

I projektet IEC TR 63411 ska man därför skriva en teknisk rapport om de utmaningar som det innebär att anslutna havsbaserad vindkraft via HVDC. Den ska lyfta fram de centrala tekniska frågorna och behandla olika lösningar, både sådana som finns idag och sådana som är på väg. Projektet drivs i den tekniska kommittén IEC TC 8, System aspects of electrical energy supply. Svensk forskning och industri och svenska myndigheter deltar genom SEK TK 8, Elenergiförsörjningsystem inom SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC.

Deltagandet är öppet för fler intresserade. Att vara med i standardiseringen i IEC och SEK innebär att man ingår i ett globalt nätverk för att bidra med insikt och erfarenhet eller bara för att hålla sig informerad om vad som är på gång. Representanter för universitet och högskolor deltar för övrigt i tekniska kommittéer inom SEK Svensk Elstandard utan kostnad.

Standarder för vindkraft

För vindkraftverk tas internationella standarder annars fram i gruppen IEC TC 88 där den svenska spegelkommittén är SEK TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer. Flera standarder och projekt handlar om att mäta och redovisa mekaniska och elektriska egenskaper hos vindkraftverk, både för verk till lands och till havs. Det finns också en serie standarder för kommunikation för övervakning och styrning av vindkraftverk som baseras på den kända standarden IEC 61850 för kommunikationsnät och system för kraftföretagsautomation.

Ett speciellt projekt handlar om att komma överens om internationella regler för hur vindkraftverk ska märkas med färg och varningsljus för att synas tillräckligt bra, både i dagsljus och om natten. Syftet är att komplettera vägledningen från den internationella luftfartsorganisationen ICAO med tydliga tekniska specifikationer, både för enstaka vindturbiner och för vindkraftparker. Projektet har beteckningen IEC 61400-29 och ska i en första omgång resultera i en teknisk specifikation, TS, som kan ligga till grund för en kommande internationell standard.

Liksom IEC TC 8 är IEC TC 88 är en aktiv kommitté som samlar experter från hela världen. Standarderna därifrån antas normalt också som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Elektrifiering och framtidens elnät täcks av flera andra tekniska kommittéer inom IEC och SEK, till exempel solel, vågkraft och reläskydd. För samordning finns systemkommittén Smart energi. För mer information om deltagande och om hur du kan engagera dig och din organisation, kontakta SEK Svensk Elstandard. Den som inte deltar, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström