2022-10-05 11:38Nyheter

Hur kräver man tillförlitlighet?

log blockig road

Hur kräver man tillförlitlighet? Det finns en vägledning för det.

Den nyreviderade standarden SS-EN IEC 60300-3-4 beskriver hur man specificerar och ställer samman krav på tillförlitlighet hos produkter eller system.

I standarden står hur man specificerar kvantitativ och kvalitativ tillförlitlighet, underhållsmässighet och driftsäkerhet. Standarden ger också råd till beställare och inköpare hur man säkerställer att kraven går att uppfylla för leverantörer, samt till leverantörer hur de kan göra för att uppfylla beställarens krav. Den nya utgåvan fastställdes i somras som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

SS-EN IEC 60300-3-4 stöder ett strukturerat tänkande kring tillförlitlighet och kring vilka aspekter som är viktigast i det aktuella fallet, om det är driftsäkerhet, funktionssäkerhet, underhållsmässighet eller något annat. Efter erfarenheter vid användningen av den första utgåvan innehåller den nya utgåvan en bättre strukturerad process för hur man definierar de olika kraven. Se de inledande avsnitten i preview.

Standarden bör användas tillsammans med SS-EN 60300-1 som hjälper företagsledare att se hur man integrerar tillförlitlighetsfrågor i ledningssystem och livscykelprocesser. Båda är utarbetade inom IEC, som är den internationella organisationen för standardisering inom el, elektronik, IT och anslutande teknikområden. Internationella standarder från IEC antas normalt också som europeisk och svensk standard.

Anslutande standarder

För tillförlitlighet hos programvara hänvisar standarden till SS-EN 62628, och olika delar av SS-EN 61508, främst SS-EN 61508-3. Den grundläggande standarden för säkerhetskritiska system, IEC 61508 (i Sverige SS-EN 61508), ligger till grund för liknande standarder inom olika områden, t ex för maskiner – läs mer om det här.

Den tekniska kommittén IEC TC 56 tar fram generella standarder som behandlar tillförlitlighet och angränsande områden, även utanför elektrotekniken. Representanter för svensk forskning och industri och myndigheter deltar genom SEK TK 56 Tillförlitlighet inom SEK Svensk Elstandard. IEC och SEK är inga föreningar för enbart el- och elektronikindustrin, utan välkomnar alla företag, myndigheter och statliga verk, organisationer, högskolor och universitet med intresse för de områden där IEC är verksamt. Man kan delta för att driva förändring och bidra med kunskap och erfarenhet, eller bara för att hålla koll på vad som är på väg.

IEC TC 56 är lite av en doldis, som emellertid tagit fram flera standarder och vägledningar inom högaktuella områden. Ett sådant är riskbedömning om SS-EN IEC 31010 som kompletterar den mer kända riskhanteringsstandarden ISO 31000. Några andra aktuella områden är tillförlitlighet i öppna system, läs mer om SS-EN IEC 62853 här, och grundorsaksanalys i SS-EN 62740.

Fler delar på gång

En vägledning till en översyn av tillförlitligheten under alla stadier i ett systems livscykel finns i standarden SS-EN IEC 62960, se preview här. Med hjälp av den kan man hitta lämpliga åtgärder för olika tidpunkter. Även denna standard är från IEC TC 56 och den vänder sig både till konstruktörer, tillverkare och användare och till konsulter och besiktningsmän. Livscykelhantering för system och komponenter i system för industriell processtyrning och automation behandlas närmare i SS-EN IEC 62890 från IEC TC 65 och SEK TK 65, läs mer om den här.

I serien IEC 60300 är fler vägledningar på gång och genom SEK TK 56 är det möjligt att delta och bidra i arbetet. Det är revisioner av delarna 3-10 och 3-14 om underhållsmässighet och underhållsstöd och en ny del 3-17 om hur man bedömer tillgängligheten – driftsäkerheten – hos en utrustning eller ett system eller, om man så vill, hur man bestämmer förhållandet mellan klartid (uptime) och hindertid (downtime). Bland de senast utgivna vägledningarna finns SS-EN 60300-3-3 om Livstidskostnad (LCC), SS-EN 60300-3-15 om systemtillförlitlighetsteknik och SS-EN 60300-3-11 om funktionssäkerhetsinriktat underhåll.

Är du intresserad av att delta i standardiseringsarbetet? Läs mer på SEKs hemsida. Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
SEK Svensk Elstandard