2022-05-10 10:55Nyheter

När förutsättningarna plötsligt ändras

upended house

Hur upprätthåller man funktionen i system som plötsligt utsätts från oväntad yttre påverkan? Eller också kommer förändringen smygande. Hur förbereder man sig för det?

Efter Fukushima kom det i Japan fram önskemål om att man på något sätt borde ha riktlinjer och metoder för hur man hanterar oväntade händelser när man bedömer tillförlitligheten hos olika typer av system. Eftersom frågan inte bara var av japanskt intresse, togs arbetet upp i internationellt samarbete i standardiseringsorganisationen IEC. Där finns sedan länge en teknisk kommitté för tillförlitlighetsfrågor, där svenska specialister deltar genom SEK Svensk Elstandard.

Öppna system

Konstruktören eller ägaren har – som bekant – aldrig fullständig kunskap om sin anläggning eller sitt system, och är kanske inte heller helt uppdaterad. Det finns faktorer utifrån som man inte har kontroll över, eller ens kan tänka sig, och som kan ha ett avgörande inflytande på tillförlitlighet, tillgänglighet och säkerhet.

Sådana system som är öppna för påverkan som inte kunde förutses när det konstruerades eller togs i bruk kallas öppna system. Vid konventionell beräkning av tillförlitligheten bortser man från sådan oförutsägbar yttre påverkan, för enkelhetens skull eller för att man inte känner till den. Systemet kan också själv inverka på omgivningen på sätt som inte tas med i en konventionell bedömning.

Resultatet blev den internationella standarden IEC 62853 från IEC TC 56, Dependability. Den har också antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard SS-EN IEC 62853, Tillförlitlighet i öppna system. Se preview på de inledande avsnitten här.

Standarden vänder sig till dem som berörs av fordringarna på öppna systems tillförlitlighet och i synnerhet till dem som är ansvariga för att de uppfylls. Den kan användas för produkter, system, processer eller tjänster med hårdvara och programvara och med hänsyn till mänskliga aspekter, under hela livscykeln.

Fyra förmågor

SS-EN IEC 62853 utgår från fyra sätt att se på processen, baserat på principerna i standarden ISO/IEC/IEEE 15288:2015, se preview här. Det gäller förmågan att hantera förändringar, skapa ansvarstagande, svara på feltillstånd och bygga konsensus. De centrala avsnitten i standarden går igenom hur man granskar processens delar med hjälp av de fyra synsätten, vad som kan ingå i granskningen och varför. I informativa bilagor visas exempel på olika livscykelmodeller och hur standarden kan tillämpas på ett elnät.

Systemets egenskaper och tillförlitlighet påverkas också av mer långsamma förändringar som sker med tiden, som åldring, förslitning eller ombyggnader, kanske till följd av nya regelverk. Sådan påverkan är naturligtvis svår att beräkna eller känna till från början. Då bortser man också gärna från den, även om den helst borde varit med i analysen.

Genom att närmare beskriva de förändringar som behövs för att ta hand om de förhållanden som särskilt gäller för öppna system, bygger SS-EN IEC 62853 vidare på den grundläggande tillförlitlighetsstandarden IEC 60300-1 (svensk standard SS-EN 60300-1). Hur man planerar och väljer metod för riskbedömning, grundat på standarden för riskhantering SS-ISO 31000, beskrivs i standarden SS-EN IEC 31010, också den från IEC TC 56, läs mer om den här https://elstandard.se/standard-ger-hjalp-vid-riskbedomning/. Den beskriver också hur man leder en riskbedömning och hur man går vidare och tillämpar resultatet och den innehåller också en genomgång av olika metoder för att bedöma risker.

Andra projekt

Bland pågående projekt i IEC TC 56 och SEK TK 56 Tillförlitlighet kan nämnas nya utgåvor av just IEC 60300-1 och av standarden IEC 62309 för tillförlitlighet hos produkter som innehåller återanvända komponenter. Deltagandet är öppet för fler intresserade. Att vara med i standardiseringen i IEC och SEK innebär att man ingår i ett globalt nätverk där man kan bidra med insikt och erfarenhet eller bara hålla sig informerad om vad som är på gång. Representanter för universitet och högskolor deltar för övrigt i tekniska kommittéer inom SEK Svensk Elstandard utan kostnad.

Några andra aktuella publikationer från IEC och SEK är till exempel IEC TR 61000-5-6 om skydd mot avsiktlig elektromagnetisk påverkan och standardserierna IEC 62443 för cybersäkerhet i industri och infrastruktur och EN 50600 för datacentraler och serverhallar. För mer information om deltagande och om hur du kan engagera dig och din organisation, kontakta SEK Svensk Elstandard. Den som inte deltar, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.

 

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
SEK Svensk Elstandard