2023-02-16 11:26Nyheter

Pågående projekt för tillgångsförvaltning i elnät

power grid

För nätägare är förvaltning och underhåll en växande utmaning. Ett internationellt utbyte av erfarenheter lägger grunden för rationella insatser. 

Att i internationellt samarbete skriva standarder för förvaltning av tillgångar i elnät är ett av många områden där man samarbetar inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom elektrotekniken. I den tekniska kommittén IEC TC 123 Management of network assets in power system, pågår för närvarande tre projekt.

Standarder och fallstudier

Ett av dem handlar om att etablera en standard för hantering av tillgångar i elnät. Där ingår vägledningar för hur man bedömer information om anläggningstillgångar för att bestämma felsannolikhet och feleffekt, aktuellt tillstånd och återstående livslängd samt kunna göra en bedömning av risk och aktuellt värde. På det sättet ska man kunna skapa ett gemensamt ramverk för att beskriva och utvärdera informationen för ett stort antal tillgångar och för att analysera, jämföra och prioritera olika möjliga insatser. Riskbedömning och riskreduktion är en viktig del av detta och den första standarden, IEC 63223-2 Management of network assets in power systems – Asset risk mitigation, planeras bli färdig 2025.

Ett annat projekt ska resultera i den tekniska specifikationen IEC TS 63224 ED1 Management of network assets in power systems – Management aspect. Den ska presentera fallstudier för anläggningsförvaltning som är specifika för elbranschen och som ansluter till den allmänna standarden ISO 55000 för ledningssystem för tillgångar. Ett tredje projekt ska lägga fast en terminologi för området, som ska föras in i lexikonet Electropedia.

Svenskt deltagande

Representanter för svensk forskning och svenska företag deltar i projekten i IEC TC 123 genom motsvarande SEK TK 123 Förvaltning av kraftsystem, där fler deltagare är välkomna. På det sättet kan svenska erfarenheter och synpunkter bidra till standardiseringsarbetet. Svenska intressenter får dessutom möjlighet att utbyta erfarenheter med motsvarande nationalkommittéer i andra länder. Representanter för universitet och högskolor deltar för övrigt i tekniska kommittéer inom SEK Svensk Elstandard utan kostnad.

SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907, är den svenska medlemmen i IEC, är även svensk standardiseringsorganisation för motsvarande områden. Inom IEC – och SEK Svensk Elstandard – finns flera tekniska kommittéer som arbetar med standarder och tekniska vägledningar för utrustning och anläggningar i elnät och som IEC TC 123 samarbetar med. Några exempel är SEK TK 11 Elektriska luftledningar för starkström, SEK TK 14 Transformatorer  och SEK TK 94/95 Reläer och reläskydd.

Tillförlitlighet

Allmänna standarder för tillförlitlighet tas fram av den tekniska kommittén IEC TC 56 (SEK TK 56). Några aktuella resultat därifrån behandlar till exempel metoder för riskbedömning, specificering av tillförlitlighetskrav och hantering av utfasning (obsolescence management). Den som inte engagerar sig i att skriva standarderna, men läser och använder dem, kan förstås enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lättillgängligt på nätet med SEK e‑Standard.

Thomas Borglin
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
SEK Svensk Elstandard