2020-12-08 16:41Nyheter

Standard för säkra energilager

null

För energilager med batterier finns nu en standard som tar upp alla säkerhetsaspekter som spelar roll för människor och miljö, under hela energilagrets livscykel.

Den nya standarden gäller för nätanslutna energilager med batterier. Den behandlar säkerheten för människor och för omgivningen och är alltså en viktig standard i samband med specifikation och upphandling.

I standarden, SS-EN IEC 62933-5-2, finns ett schema för riskbedömning som fungerar som stomme för de följande avsnitten, som behandlar skydd mot de olika risker som särskilt är aktuella för energilager med batterier. Det gäller förstås elektriska och mekaniska risker, men också till exempel hantering av förändringar under anläggningens livstid. Ett särskilt avsnitt behandlar påverkan från den omgivande miljön, till exempel vid placering i hamnar. För var och en av riskerna anges också om skyddsåtgärderna ska provas i typprovning, acceptansprovning inför leverans (FAT) eller acceptansprovning efter leverans (SAT).

SS-EN IEC 62933-5-2 används tillsammans med den tekniska specifikationen SEK TS 62933‑5‑1 som behandlar säkerhetsfrågor som är gemensamma för alla typer av elektriska energilagringssystem i elnätet, oberoende av vilken teknik som används. Se närmare vad de handlar om i preview på de inledande avsnitten av SS‑EN IEC 62933‑5‑2 och SEK TS 62933-5-1 . Lämpliga tillvägagångssätt och överenskommelser för FAT och SAT beskrivs för övrigt i SS-EN 62381.

Energilager är ju inte bara aktuella som komponenter i elnät i Sverige. Att ta fram och enas om standarder och specifikationer för dem är därför något som sker i internationellt samarbete. Forumet är organisationen IEC och genom SEK Svensk Elstandard deltar svenska företag, myndigheter och högskolor i olika projekt. Ett bland flera projekt om energilager gäller användningen av begagnade batterier.

De allra flesta resultaten från IEC antas sedan även som europeisk standard och fastställs som svensk standard, precis som SS-EN IEC 62933-5-2. IEC täcker hela elområdet, ett par aktuella och näraliggande exempel är reläskydd och prosumerande elinstallationer.

Den som inte engagerar sig i standardiseringsarbetet, utan nöjer sig med att läsa och använda de färdiga standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e-Standard. Eller hålla sig informerad genom att abonnera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström