2021-03-25 08:50Nyheter

Standard för teknisk information

null

En helt förnyad vägledning för produktion av information och anvisningar för hantering och användning av produkter har blivit europeisk och svensk standard.

Projektledaren Claudia Klumpp säger att den nya IEC/IEEE 82079-1 är en milstolpe för teknisk kommunikation och fortsätter:
- Standarden stöder tillverkare av alla slags produkter, så att de kan förse användarna med information för att kunna använda en produkt på ett säkert effektivt och ändamålsenligt sätt.
Claudia Klumpp arbetar på tekom Deutschland, den tyska föreningen för teknisk information. Hon betonar:
- Information om användningen är en integrerad del av den produkt den stöder och ska ges samma uppmärksamhet och betydelse som alla andra delar av produkten.

Standarden behandlar information om alla slags produkter, från enkla konsumentprodukter till avancerade tekniska system och anläggningar – inklusive transportmedel – och kan även tillämpas på produkter som bara består av programvara eller tekniska tjänster. Standarden utgår från några kardinalregler, som att informationen ska vara fullständig och korrekt, och så långt möjlig begränsas till det som är nödvändigt.

Jämfört med den förra utgåvan har den nya en helt ny uppbyggnad med bland annat nya avsnitt om strukturen för information om produktens användning, om hjälpmedel, media och format och om informationshanteringsprocessen. Den betonar också på ett annat sätt än tidigare att det handlar om information för användningen och inte bara om bruksanvisningar. Standarden täcker ju framställningen av information för olika faser i produktens livscykel, också för installation, felsökning, underhåll och nedmontering. Den skiljer därför mellan beskrivande information, instruerande information och information för referens.

Standarden innehåller både grunder för principer och en närmare genomgång och beskrivning av struktur och innehåll för olika typer av information. Läs mer i de informativa första avsnitten i preview på SS-EN IEC/IEEE 82079-1, Framställning av information och anvisningar för hantering och användning av produkter – Del 1: Principer och allmänna fordringar.

IEC/IEEE 82079-1 är resultatet av ett samarbete mellan de båda internationella standardiseringsorganisationerna IEC och ISO och den amerikanska IEEE. Inom IEC, som är en äldre systerorganisation till ISO, har arbetet skett i den tekniska kommittén IEC TC 3, Documentation, graphical symbols and representations of technical information, som inrättades redan 1910. Genom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC, kan svenska tillverkare, användare, högskolor och andra intresserade delta och bidra i arbetet i IEC TC 3 SEK TK 3 Dokumentation och grafiska symboler.

Kända standarder från IEC TC 3 är bland annat IEC 61082-1 (i Sverige SS‑EN 61082‑1) för elscheman och IEC 61360-1 (SS-EN 61360-1) för dataelementtyper med tillhörande klassificeringsschema. Den senare används bl a för databaserade egenskapslistor och materialdeklarationer. Andra aktuella områden inom IEC är bland andra smart industri och medicinsk teknik. Den som inte engagerar sig i arbetet med att ta skriva och uppdatera standarder, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek aktuellt och lätt tillgängligt på nätet, SEK e‑Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin