2019-12-12 10:03Nyheter

Tåg och energiförbrukning

null

Månadens standard december 2019.

Är det ena tåget energisnålare än det andra? Ny standard visar hur man jämför.

Hur man specificerar och verifierar energianvändningen i tåg visas i en ny beskrivning från SEK Svensk Elstandard. Den ska kunna användas som stöd vid upphandling och vid beräkning av livscykelkostnaden (LCC).

Den nya standarden SS-EN 50591 ger en grund för hur man tar fram jämförbara värden för energiprestanda hos tåg och lok. Genom att den gör det möjligt att jämföra energiprestanda, blir det därmed också möjligt att genomföra förbättringar som på sikt leder till lägre energianvändning.

Standarden ersätter och bygger vidare på en tidigare teknisk specifikation (med samma nummer). Jämfört med den har man i standarden bland annat tagit hänsyn till resultat från det europeiska projektet Roll2Rail där KTH och Trafikverket deltagit, tillsammans med bland annat flera av de stora tillverkarna.

SS-EN 50591 innehåller också en metod för bestämning av energin som tillförs med högspänd växelström, som inte fanns i den tidigare tekniska specifikationen. Även energianvändningen i hjälpsystem – ljus, värme och liknande – behandlas mer än tidigare och standarden tittar också mer på den tid som tåget inte rullar. Även om det främst är eldrivna tåg som behandlas, kan standarden också användas för sådana som drivs med förbränningsmotorer eller bränsleceller.

Läs mer i de inledande avsnitten genom att ladda ner preview här på SS-EN 50591, Järnvägstillämpningar – Specificering och verifiering av rullande materiels energiförbrukning.

Mycket i standarden bygger på överenskomna, standardiserade profiler för olika typer av drift, som för lokaltåg, regionaltåg, tunnelbana osv. De specificerar hastigheter, antal stopp och annat, så att man ska kunna jämföra energiprestanda för olika typer av lok och tåg. Ungefär som med energideklarationen av kylskåp och andra hushållsapparater. Även vid utveckling av nya produkter – och vid förbättring av gamla – förenklas arbetet av standardiserade metoder.

SS-EN 50591 är resultatet av ett europeiskt samarbete där svenska företag, högskolor, verk och myndigheter deltar genom SEK Svensk Elstandard. Genom att den är en europeisk standard, som alltså fastställts som svensk standard, är den likadan i 34 europeiska länder. Arbetet har skett i den mycket aktiva tekniska kommittén för ellok och järnvägar, CENELEC TC 9X, där den svenska referensgruppen är SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon.

Arbetet med standarder – alltså tekniska överenskommelse – för tåg och järnvägar omfattar inte bara lok och vagnar och utrustning i dem. Flera standarder tar ett grepp på järnvägen som system, inklusive den matande anläggningen och signalsystemet. Exempel på det är SS-EN 50122 om elsäkerhet och SS-EN 50129 om elektroniska signalsystem av betydelse för säkerheten.

CENELEC TC 9X arbetar också med tunnelbanor, spårvägar och trådbussar. Därför har man där också börjat studera möjliga standarder för elvägar. Läs mer om det i en tidigare nyhet.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson