2021-09-28 09:49Nyheter

Vägledningarna för mikronät utvecklas

null

Internationellt samarbete har gett vägledningar för lokala elnät. De ses nu över och kompletteras med nya avsnitt.

En vägledning för mikronät, alltså lokala elnät med lokal produktion och med eller utan anslutning till det allmänna elnätet, finns sedan tidigare från IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Nu pågår en översyn av de två grundläggande delarna, del 1 om planering och specificering av mikronät och del 2 om drift. Se preview på de inledande avsnitten i IEC TS 62898-1 och IEC TS 62898-2. Utöver dessa finns en del om skydd och dynamisk reglering av mikronät för växelström, se preview på IEC TS 62998-3-1. En TS, teknisk specifikation, är en förstandard som ska ge erfarenheter som kan ligga till grund för framtida standardisering.

Dessutom har man inom IEC börjat arbeta på ytterligare delar i samma standardserie. Det gäller en del om energistyrning i nätet (komponentegenskaper, huvudfunktioner, topologi, protokoll), en del om frekvens- och spänningsreglering med hjälp av laster som självständigt agerar för att stabilisera nätet, en del om system för övervakning och styrning av nätet (funktioner, arkitektur med mera) och en med användningsfall (use cases).

Projekten drivs i den tekniska kommittén IEC TC 8, System aspects of electrical energy supply. Den arbetar även med en motsvarande vägledning för likströmsnät, en planerad IEC TS 63354. Bland andra projekt finns också ett som handlar om elnäts förmåga att ta hand om elproduktion från små anläggningar ute i distributionsnätet. Och fler är välkomna att delta och bidra i arbetet.

Inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC arbetas sedan mer än hundra år med standarder och vägledningar inom områdena generering, distribution och användning av el. Det är idag både specifika standarder för t ex solel eller energilager och mer allmänna, som för riskbedömning och tillförlitlighet.

Arbetet med att skriva och uppdatera standarder är förstås även öppet för svenska företag, universitet, verk och myndigheter. SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är svensk medlem i IEC, har en teknisk kommitté som speglar IEC TC 8, SEK TK 8 Elenergiförsörjningssystem som bevakar, kommenterar och deltar i internationella och europeiska projekt inom området.

Inom IEC finns också en systemkommitté för smart energi, som du kan läsa om i senaste numret av SEK Aktuellt, nr 2/2021. Där finns också en artikel om standardiseringen för förnybar el och smarta elnät och en intervju med ordföranden i IEC TC 69, Electrical power/energy transfer systems for electrically propelled road vehicles and industrial trucks.

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström