2022-04-20 13:40Pressmeddelande

Hushållsapparater och buller

panel diskmaskin

Månadens standard april 2022

Buller från hushållsapparater utgör i allmänhet inte någon fara för hörseln. Ändå behövs standardiserade metoder för bullermätning. Den senaste utgåvan har nu blivit svensk standard.

Bullermätningar används för olika ändamål, bland annat för bullerdeklaration och när man i tester jämför ljudet från olika apparater av samma slag. Det är opraktiskt med helt olika metoder för olika produktslag, och i princip bör man ha samma metod för att mäta buller, oavsett vilken sorts hushållsapparat man mäter på.

Därför är standarden uppbyggd med en ganska omfattande gemensam del – SS-EN IEC 60704-1 – som just kommit i ny utgåva. Sedan kompletteras den med separata delar för olika sorters vitvaror och andra hushållsapparater. Där anpassas mätförhållandena närmare för olika apparater, till exempel om hur den ska köras under mätningen. Det är ju lite olika för tvättmaskiner och rakapparater. Under arbete är bland annat nya utgåvor av delarna om mätning av buller från luftrenare och spisfläktar.

Nytt i standarden

Den nya utgåvan av den internationella standarden IEC 60704-1, som SEK Svensk Elstandard fastställt som svensk standard SS-EN IEC 60704-1, har framförallt uppdaterats med olika anpassningar till nya, allmänna bullermätningsstandarder från ISO. Inte minst gäller det avsnitten om hur mikrofoner placeras. Dessutom har kraven beträffande bakgrundsljud ändrats. Se preview på de första avsnitten i SS-EN IEC 60704-1, Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Provningsmetod för bestämning av luftburet buller – Del 1: Allmänna fordringar.

Standarden har tagits fram inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC, i den tekniska kommittén IEC TC 59, Performance of household and similar electrical appliances. IEC, som startade redan 1906, är den internationella organisationen för standardisering inom el, elektronik, IT och anslutande teknikområden, och många standarder som tas fram där har betydelse i vårt dagliga liv. Den svenska organisation som är medlem i IEC är SEK Svensk Elstandard, och i olika projekt i IEC deltar representanter för svensk forskning och industri och svenska verk och myndigheter genom motsvarande spegelkommittéer inom SEK. Representanter för forskning och för ideella organisationer deltar för övrigt i SEK utan avgift.

Gemensamt arbete

Idén att ha internationella standarder för provning av hushållsapparater är faktiskt svensk. Den lanserades av Hemmens forskningsinstitut och SEK i slutet av femtiotalet. Energimyndigheten och svenska tillverkare är i dag med i arbetet i IEC TC 59 genom SEK TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater. Internationella standarder från IEC brukar också antas som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Förutom standarder för bullermätning, handlar en stor del av standarderna från SEK TK 59 om att mäta produkternas energianvändning och prestanda, till exempel för att se hur rent en tvättmaskin tvättar. Bland pågående projekt finns bland annat ett om luftrenare och deras egenskaper och ett om hur man mäter diskmaskiners förmåga att diska bort mikroorganismer.

Från samma kommitté finns också en mer allmän standard med fordringar på användbarhet och tillgänglighet som gör det lättare för personer med olika funktionsförmåga att använda t ex spisar och tvättmaskiner, läs om den här.

Säkerhet och omsorg

Hur säkra hushållsapparaterna måste vara beskrivs i standarder som tas fram i en annan teknisk kommitté, IEC TC 61, där svenskt deltagande sker genom SEK TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater. För själva bullermätarna och för hörapparater tar man fram mätmetoder och kravbeskrivningar i den tekniska kommittén IEC TC 29 (SEK TK 29).

Överhuvudtaget samlar SEK svenskt deltagande i många projekt som direkt berör det dagliga livet, och en del av dem gränsar alltså till SEK TK 59. Ett annat exempel är arbetena i IEC kring tekniskt omsorgsstöd, eller välfärdsteknologi. Alltså apparater och system för att stödja och hjälpa dem som under längre eller kortare tid har behov av vård och tillsyn i hemmet.

Standarder är nu inga lagar, utan de är gemensamma överenskommelser som är frivilliga att följa, om man inte kommit överens om att göra det i kontrakt eller liknande. Men nog skulle det bli lättare om fler följde standarden för hur man skriver bruksanvisningar.

SEK ger också ut handböcker, t ex de populära om installationer med solceller och om laddning av elbilar. Den som inte deltar med med att ta fram och utveckla standarder, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK E-standard. Man kan också prenumerera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard.

 

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard