2019-04-10 14:11Pressmeddelande

Nu kommer de första europeiska standarderna i en serie om effektiv användning av komponenter och material i det som kallas energirelaterade produkter

null

Nya europeiska standarder stödjer en utveckling mot ökad hållbarhet.

Nu kommer de första europeiska standarderna i en serie om effektiv användning av komponenter och material i det som kallas energirelaterade produkter, dvs alla produkter som omvandlar (”förbrukar”) energi. Projektet ska stödja EU-direktivet om ekodesign för energirelaterade produkter (2009/125/EG) och är ett samarbete mellan de båda europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC.

De två standarderna som är först klara kommer båda från CENELEC och handlar om deklaration av användningen av kritiska råvaror och om hur man informerar om materialeffektivitet. De är nu också svensk standard, SS-EN 45558 respektive SS-EN 45559.

Se vad standarderna handlar om! Med SEK preview kan du fritt ladda hem förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning. Se preview här på SS-EN 45558, Allmän metod för deklaration av användning av kritiska råvaror i energirelaterade produkter. Se preview här på SS-EN 45559, Metoder för tillhandahållande av information rörande energirelaterade produkters materialeffektivitet.

Kritiska material
Kritiska råvaror är sådana som är av stor ekonomisk betydelse för EU, samtidigt som tillförseln är osäker. Ett sätt att möta detta är att införa ett system där produkttillverkare deklarerar vilka av dessa ämnen som ingår, och i vilka mängder. På det sättet underlättas återvinning och samtidigt ökas medvetenheten om problemet. Då kanske förbrukningen av de här råvarorna minskar, t ex genom återanvändning.

SS-EN 45558 beskriver ett standardiserat dataformat för att rapportera användningen av kritiska råmaterial. Den bygger på den metod som läggs fast i standarden SS-EN 62474 för materialdeklaration som stödjer den europeiska Reach-förordningen 1907/2006/EU och liknande regelverk i andra länder. Läs om den här. SS-EN 45558 innehåller bilagor som beskriver kopplingen till SS-EN 62747 och ger exempel på materialdeklaration i det standardiserade formatet.

Det format som används är det som beskrivs i SS-EN 61360-1 och i
SS-ISO 13584 och som också används för egenskapslistor (”LOP”) i standarder inom olika teknikområden, till exempel enligt SS-EN 61987 för utrustning för industriell processtyrning. Till SS-EN 62474 hör den databas som finns här och som specificerar vilka ämnen, ämnesgrupper och materialklasser som behöver ingå i en materialdeklaration.

Till de kritiska materialen hör bland annat gallium, kobolt och magnesium. Ett bakgrundsdokument som standarden SS-EN 45558 hänvisar till och som listar de aktuella ämnena finns här. Information finns också hos SGU.

Materialeffektivitet
Att öka materialeffektiviteten är det samma som att åstadkomma mer nytta med mindre materialåtgång. Enligt standarden SS-EN 45559 kan det ske på tre sätt: man kan öka produktens livslängd, man kan öka möjligheten att återanvända komponenter eller återvinna material när produkten tjänat ut och man kan återanvända delar i nya produkter. Standarden beskriver en allmän metod för hur man kan informera om aspekter på materialeffektiviteten hos en viss produkt.

Standarden behandlar inte bara vad som bör ingå, utan också till vem som informationen riktas och hur det kan gå till. Också hantering av känsliga data diskuteras. I bilagor ges exempel på val av media och format för dokumentation och information om olika aspekter, som bedömd livstid och möjlighet till återanvändning. SS-EN 45559 är tänkt att användas tillsammans med andra standarder i serien, förutom
SS-EN 45558 också de som ännu är under arbete och som bland annat ska behandla andelen återvunnet material och återanvända komponenter och möjligheten till reparation och återanvändning.

Sedan flera år finns det en standard som så att säga ser på saken från andra hållet: SS-EN 62309, Tillförlitlighet hos produkter som innehåller återanvända komponenter - Fordringar för funktionalitet och provning. Se preview på den här. Liksom de båda nya standarderna har den fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, den äldsta av de tre svenska standardiseringsorganisationerna och den svenska medlemmen i IEC och CENELEC.

Läs mer här om SEK TK 111, Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström