2023-03-14 13:28Nyheter

Bedömning av energilagers miljöpåverkan vid fel

Miljövänligt batterienergi lagringssystem i naturen med dimmig skog i bakgrunden och färsk gräsmark i förgrunden. 3D-rendering

Hur påverkas miljön om ett energilager går sönder? Det är bra att veta i förväg – arbete med standarder för detta pågår.

Ett av projekten ska ge en standard för att bedöma påverkan på miljön vid ett eventuellt fel i ett batteribaserat energilager. Den planerade standarden IEC 62933-4-2 ska komplettera den allmänna vägledningen som redan finns beträffande miljöaspekter på elektriska energilager, oberoende av vilken teknik de är baserade på. Se preview på den allmänna vägledningen här. IEC 62933-4-2 är också tänkt att utnyttja de standarder som redan finns och som behandlar säkerheten hos olika typer av batterier, till exempel SS-EN IEC 62485-5 för installationer med litiumjonbatterier eller SS-EN IEC 62932-2-2 för flödesbatterier.

Projektet kring de miljöfrågor som kan uppstå vid användning av begagnade batterier i energilager har kommit lite längre. Den kommande IEC 62933-4-4 ska omfatta hela kedjan, från konstruktion till demontering.

Projekten drivs i internationellt samarbete inom standardiseringsorganisationen IEC, i den tekniska kommittén IEC TC 120 Electrical Energy Storage (EES) systems. Representanter för svensk industri och forskning deltar där genom motsvarande tekniska kommitté, SEK TK 120 Elektriska energilagringssystem, inom SEK Svensk Elstandard. Vi välkomnar fler deltagare som vill vara med och påverka. Läs mer om deltagande här.

Planering av energilager

I IEC TC 120 pågår också bland annat en bearbetning av vägledningen för planering och bedömning av elektriska energilager, den tekniska specifikationen IEC TS 62933-3-1. Den är en gemensam referens för besluts- och genomförandeprocessen och vänder sig till alla parter som är inblandade i planering och beställning av system för lagring av el, oberoende av den teknik som används. Du kan ladda ner en preview på de första avsnitten här. Vid revisionen vill man framför allt lägga till avsnitt om dimensionering och beskrivning av system för energilagring samt utöka fordringarna på planering av energilager och bedömning av systemprestanda.

Vägledningen för planering ska också uppgraderas från en teknisk specifikation, TS, till en ”riktig” internationell standard. De flesta IEC-standarder antas även som europeisk standard, EN, med bland annat särskild ställning vid offentlig upphandling. Det gäller med all sannolikhet även resultaten av de här fyra projekten.

Flera områden

Inom IEC skrivs internationella standarder i ett globalt samarbete. Att vara med genom SEK Svensk Elstandard innebär att man ingår i ett globalt nätverk där man kan bidra med insikt och erfarenhet, och hålla sig informerad om vilka regler och vägledningar som är på gång. Lär dig mer om att vara med i standardiseringen på ELFACK i Göteborg 9–12 maj 2023. SEK Svensk Elstandard träffas i monter B04:61.

Inom IEC och SEK spänner arbetet med standarder över ett stort område. Nära elektriska energilager ligger bland annat projekt inom områdena elenergiförsörjningssystem och reläskydd. Den som inte deltar i arbetet, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lättillgängligt på nätet med SEK e‑Standard.

Thomas Borglin
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard