2023-02-09 07:32Nyheter

Elnätets förvandling innebär flera utmaningar

electric power transmission with a setting sun in the background

Många nya produktionsanläggningar levererar strömmen via växelriktare och ansluts ute i nätets svagare delar. De uppför sig därför annorlunda mot nätet än direktanslutna, roterande generatorer.

Detta behandlas i en serie nya tekniska rapporter som sammanställts i den tekniska kommittén TC 8 System aspects of electrical energy supply, i den internationella organisationen IEC. Rapporterna beskriver utmaningarna kopplade till att ansluta växelriktarbaserade anläggningar till svaga nät och lyfter fram de centrala tekniska frågorna. Olika lösningar presenteras, både sådana som finns idag och sådana som är på väg.

Stabilitet och reläskydd

Den första rapporten, IEC TR 63401-1, behandlar de viktigare aspekterna vid anslutning av växelriktarutrustning i svaga nät, särskilt olika typer av stabilitet. Läs mer i de inledande avsnitten i preview här. I nästa del, IEC TR 63401-2, behandlas samspelet mellan de växelriktaranslutna produktionsenheterna och lågfrekventa svängningar i nätet. Verkliga exempel visas och olika åtgärder finns beskrivna. Se preview med en presentation av problemet här.

IEC TR 63401-4 fokuserar på produktionsenheternas uppförande vid fel och på hur existerande reläskydd fungerar i nät med en stor andel växelriktateranslutna enheter. Läs preview här. Arbetet med den planerade IEC TR 63401-3 pågår. Den ska behandla hur växelriktaranslutna enheter reagerar vid ändringar av nätfrekvensen och modeller för att studera detta.

IEC är mest känt för sina internationella standarder, som i allmänhet även antas som både europeisk och svensk standard. Som stöd och bakgrund för arbetet med standarder tar man inom IEC även fram tekniska rapporter, vilket serien IEC TR 63401 är ett exempel på.

Erfarenhetsutbyte

Flera svenska företag och myndigheter deltar i projekten i IEC TC 8 genom den svenska spegelkommittén SEK TK 8 inom SEK Svensk Elstandard, där deltagandet är öppet för fler intresserade. Att vara med i standardiseringen innebär att man ingår i ett globalt nätverk för att bidra med insikt och erfarenhet eller bara för att hålla sig informerad om vad som är på gång. Representanter för forskning och för ideella organisationer har förmånen att delta utan avgift.

I IEC TC 8 pågår bland annat också arbeten med tekniska specifikationer för hur mycket lokalt producerad el som får plats i distributionsnätet (IEC TS 63276) och om planering av anslutning av små produktionsanläggningar (IEC 62786). Tekniska specifikationer (TS) är en sorts förstadium till ”riktiga” internationella standarder. De här projekten visar hur arbetet i standardiseringsorganisationerna kan vara ett verktyg för att samla upp och sprida kunskap och ge vägledning inom nya dynamiska teknikområden.

Flera grupper inom IEC och SEK arbetar med olika aspekter på smarta elnät. Övergripande frågor behandlas i SEK SK 1, medan SEK TK 57 arbetar med IEC 61850, IEC 62351 och andra standarder för styrning och kommunikation. Andra tekniska kommittéer skriver till exempel standarder för solel, reläskydd och elektriska energilager. För mer information om deltagande och om hur du kan engagera dig och din organisation, kontakta SEK Svensk Elstandard. Den som inte deltar, utan bara läser och använder standarderna, eller för den delen de tekniska rapporterna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lättillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.

Thomas Borglin
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard