2022-05-05 08:40Nyheter

Elstängsel för säkerhet

elstängsel runt uteplats

De flesta förändringarna i den nya utgåvan av elstängselstandarden SS-EN IEC 60335-2-76 gäller elstängsel för säkerhet, alltså elstängsel som inte är avsedda att hålla djur inne, utan att framförallt hålla människor ute.

Elstängsel för säkerhet monteras tillsammans med vanliga stängsel och standarden innehåller bland annat krav på avståndet mellan de båda stängslen. Eventuell taggtråd på det vanliga stängslet får inte vara ansluten till elstängslet och ska jordas med lämpliga avstånd. Nytt i den nya utgåvan är bland annat att informationen beträffande installation av elektriska säkerhetsstängsel har förtydligats, till exempel vad gäller matning av ett stängsel från två håll.

Säkerhetsstandarder

Dessutom har kraven på information som ska medfölja elstängselapparaten för elstängsel för säkerhet kompletterats, bland annat om att systemet ska konfigureras och installeras av en installatör som genomgått lämplig utbildning av tillverkaren. Det ska även finnas information om riskerna med felaktig konfigurering och installation, skriven på ett sätt som kan förstås installatören. Enligt den nya utgåvan kan också elstängselapparater utformas så att två stängselkretsar kan beröras samtidigt.

Den nya utgåvan av elstängselstandarden SS-EN IEC 60335-2-76 är skriven i ett samarbete inom IEC, den internationella standardiseringsorganisationen inom el, elektronik, informationsteknologi och angränsande områden. Efter en del ändringar har den även antagits som europeisk standard av CENELEC, den europeiska motsvarigheten till IEC, och nu fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Se preview på de inledande avsnitten här. Den har anpassats till SS-EN 60335-1, utgåva 5, 2012 och dess separat utgivna tillägg och den tidigare utgåvan SS-EN 60335-2-76 från 2005 gäller ej fr o m 2024-09-20.

Elstängselstandarden ingår i serien med standarder med säkerhetsfordringar på olika slags produkter för hem, hushåll, storkök och lantbruk. Ett annat exempel är standarden SS-EN 60335-2-103 med särskilda fordringar på drivanordningar för portar, dörrar och fönster. Svenska specialister deltar i arbetet genom den tekniska kommittén SEK TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater inom SEK Svensk Elstandard. De befintliga standarderna, som är ganska många, ses över kontinuerligt och bland de nya projekten märks ett för en standard för utrustning för torrisblästring.

Staketlarm

Elstängsel för säkerhet är ofta kombinerade med en larmfunktion. Stängsellarm och andra perimeterlarm som ska detektera inkräktare som uppträder i områden utanför slutna byggnader behandlas i den tekniska specifikationen SEK TS 50661-1, se preview här. Den har tagits fram i europeiskt samarbete i gruppen TC 79 Alarm systems inom den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. Arbete har börjat med en kompletterande vägledning för systemkonstruktion, installation, drift och underhåll, och deltagande är öppet för svenska företag (även anläggningsägare!), organisationer och myndigheter genom SEK TK 79 Larmsystem inom SEK Svensk Elstandard.

För slutna byggnader finns standarden SS-EN 50131-1 för inbrotts- och överfallslarm som nyligen kommit i ny utgåva, läs om det här. Till den finns tillämpningsanvisningar i standarden SS 447 06 13-7. Bland aktuella standardprojekt på larmområdet finns en planerad revision av EN 50131-1 och av standarden för systemfodringar på kommunikationsanläggningar i byggnader.

Några andra områden där svensk forskning och svenska företag och myndigheter är med och skapar svensk, europeisk och internationell standard är till exempel elinstallationer, IoT och IT/OT-säkerhet.

För mer information om deltagande och om hur du kan engagera dig och din organisation, kontakta SEK Svensk Elstandard. Den som inte är med i arbetet med att ta fram och underhålla standarder, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e-Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard