2021-10-07 12:12Nyheter

Installationer för fastighetsfunktioner

null

Fastighetsfunktioner kräver idag installationer för dataöverföring. Det är klokt att specificera och utföra dem enligt standard.

Den populära handboken om installation av kabelnät för informationsöverföring, SEK Handbok 459, innehåller även ett kapitel om installationer för fastighetsfunktioner, alltså för installation av datakablar för energistyrning, passerkontroll, övervakning av byggnadsfunktioner och anslutning av accesspunkter och annat som mer hör till byggnaden än till dess hyresgäster.

Kravspec

SEK Handbok 459 vänder sig både till installatörsföretag och till dem som beställer och planerar installationen. Särskilt behandlas att beställaren – fastighetsägaren – ska ta fram en kravspecifikation för fastighetsnätet. Den ska överenskommas med installatören innan arbetet påbörjas.

Som svar på kravspecifikationen gör installatören upp en kvalitetsplan som ska överenskommas med fastighetsägaren. Den ska beskriva vad som görs för att uppfylla fordringarna i standarderna och i fastighetsägarens kravspecifikation, bland annat för att säkerställa kompatibilitet med nät som eventuellt redan finns i fastigheten. Se preview härpå de inledande avsnitten i SEK Handbok 459, Fastighetsnät – Installation av kabelnät för informationsöverföring.

Fjärrmatning

För installationer för fastighetsfunktioner påpekas särskilt att anslutningspunkter ska placeras på åtkomliga platser som överensstämmer med kraven på skydd och säkerhet och att de ska monteras på byggnadens stomme eller på det kabelvägssystem som hör till kabelnätet. Det påminns också om att strömförsörjning ska kunna stödja den tänkta fjärrmatningskategorin (RP1, RP2 eller RP3). Läs mer om fjärrmatning i fastighetsnät här.

Konstruktion och planering av näten behandlas i SS-EN 50173-6. Den ger ett tillämpningsoberoende system som kan stödja många olika applikationer i olika typer av installationer och i skiftande miljöer och ger en flexibel uppbyggnad som förenklar och förbilligar ändringar och utvidgningar. Standarden stöder inte bara existerande produkter utan ger en grund för framtida utveckling. SS-EN 50173-6 används tillsammans med SS-EN 50173-1 som är den allmänna standarden för struktur och utformning av fastighetsnät för informationsöverföring. Se preview på SS-EN 50173-1 och SS-EN 50173-6.

Serverrum

Svenska företag deltar i arbetet med dessa och andra standarder inom samma områden – i SEK TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning. Den är en teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska standardiseringsorganisationen inom el och elektronik. En annan aktuell standardserie från TK 215 är SS-EN 50600 för datahallsutrymmen och tillhörande system. Andra aktuella teknikområden inom SEK Svensk Elstandard är till exempel solel och IoT.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström