2022-03-10 08:14Nyheter

Projekt för ökad cirkularitet

person lägger elskrot i full soptunna

Ett nytt internationellt projekt ska ge vägledning för övergång till en mer cirkulär ekonomi genom åtgärder vid konstruktion och utveckling av nya produkter.

Det nya projektet IEC 63428 är tänkt att hjälpa företagen att ytterligare minska miljöpåverkan genom att ge vägledning till hur man införlivar cirkularitet i konstruktions- och utvecklingsarbetet. Genom att underlätta återanvändning av material gör man det lättare att uppfylla målen för en cirkulär ekonomi. Projektet bygger på den internationella standarden för miljömedveten konstruktion, som även antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard SS-EN IEC 62430 av SEK Svensk Elstandard.

Genom SEK Svensk Elstandard är svensk forskning och industri och svenska organisationer och myndigheter med och skapar internationella standarder inom IEC och europeiska inom CENELEC. Det här projektet drivs i den tekniska kommittén IEC TC 111, där SEK TK 111 är den svenska spegelkommittén.

Den planerade tekniska specifikationen ”Guidance on material circularity considerations in environmentally conscious design” är ett avgörande steg på vägen mot en internationell standard. Den ska täcka produkter, både varor och tjänster, inom el- och elektronikområdena och ska behandla optimering av livstiden för produkter och ingående delar och möjligheten till återvinning. Det ska ske genom åtgärder för att påverka tillförlitlighet, underhåll, uppgradering, renovering, återtillverkning och återanvändning och genom konstruktion med hänsyn till isärtagning, materialval, återanvändning och spårbarhet.

Den nuvarande SS-EN IEC 62430 omfattar däremot alla branscher, alltså även utanför elområdet, läs mer om den här. Den innehåller principer, fordringar och vägledning för miljömedveten konstruktion och kompletterar den mer kända SS-EN ISO 14006 som beskriver hur miljömedveten konstruktion kan införlivas i ett miljöledningssystem.

Miljömedveten konstruktion är ett övergripande koncept som tillämpar ett livscykeltänkande, där också cirkulering av material ingår. Det nya projektet IEC 63428 är särskilt inriktat på att minska materialförluster och att öka återvinningen av material under produktens hela livscykel. Konstruktion för materialcirkulering stöder alltså innovatörer och konstruktörer att analysera vilka följderna deras idéer kan få i olika stadier av produktens livscykel.

Återvinning av material hänger nära samman med deklaration av vilka material som ingår. Tillsammans med sin systerorganisation ISO arbetar IEC med att utvidga den nuvarande standarden för beskrivningar och rapportering av materialdeklarationsdata som sedan länge funnits för el- och elektronikindustrin, läs mer om det här. Deklaration av användningen av kritiska råvaror i energirelaterade produkter beskrivs i en standard som presenteras här.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström