2022-10-26 13:26Nyheter

Säkerhetskrav på energilager

energilager vågor

Standard som behandlar säkerhetskrav på energilager med batterier är nu under revision.

Sedan den internationella standarden IEC 62933-5-2 gavs ut 2020, har man har runt om i världen fått ökade erfarenheter vid drift av batterilager och revisionen av säkerhetsstandarden har börjat.

Standarden behandlar säkerheten för människor och omgivningen, med en omfattning av energilager med olika sorters batterier, till exempel litiumbatterier och flödesbatterier. Liksom de flesta andra IEC-standarder, har den också antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard SS-EN IEC 62933-5-2 av SEK Svensk Elstandard. Den är alltså en viktig standard i samband med specifikation och upphandling. Se en preview på de inledande avsnitten här.

Bland de ändringar som föreslås i den andra utgåvan märks en uppdelning av installationer som kan lagra mer än 20 kWh. Uppdelningen beror på om batterierna inryms i ett eller flera höljen och påverkar bland annat kraven beträffande brandspridning. Andra ändringar som diskuteras handlar t ex om jordfels- och stötspänningsprovning. En sak som kan komma att betonas mer är vikten av ett organiserat underhåll. Till följd av gjorda erfarenheter, kan man förmoda.

Standarder och specifikationer för elektriska energilager samlas under beteckningen IEC 62933. Den här delen, IEC 62933-5-2, omfattar mest elektriska och kemiska risker, men också påverkan från den omgivande miljön, till exempel vid placering i hamnar där vädret kan vara hårt.

Gemensamma frågor

Arbetet sker i den internationella standardiseringsorganisationen IEC, i den tekniska kommittén IEC TC 120, Electrical Energy Storage (EES) Systems. I Sverige deltar representanter för företag och akademi genom SEK Svensk Elstandard och den tekniska kommittén SEK TK 120 Elektriska energilagringssystem. Den snabba utvecklingen av smarta elnät och anläggningar för lokal elproduktion märks i standardiseringen, som i flera fall går hand i hand med innovation och utveckling.

Samtidigt arbetar man med en översyn av den allmänna delen IEC TS 62933-5-1 , som behandlar säkerhetsfrågor som är gemensamma för alla typer av elektriska energilagringssystem i elnätet, oberoende av vilken teknik som används. Den ska också uppgraderas från teknisk specifikation till en ”riktig” internationell standard. Detsamma gäller den grundläggande vägledningen för planering och bedömning av elektriska energilager, IEC TS 62933-3-1, läs om det här.

Gemensamt arbete

Inom ramen för IEC möts företag, vetenskap och myndigheter för att tillsammans ta fram standarder och vägledningar inom el och elektronik. Genom att delta i standardiseringen inom SEK är man inte bara med i det globala nätverket inom IEC och ser vilka krav som är på väg, man kan också själv bidra och påverka kommande metoder och regler för produkter och system.

En teknisk kommitté med anknytning till energilager är SEK TK 8 Elenergiförsörjningssystem, som bland annat har ett projekt om att ansluta växelriktarbaserade anläggningar till svaga nät. En annan är SEK TK 123 Förvaltning av kraftsystem som behandlar frågor kring tillgångsförvaltning i elnät.

Uppdatering om nya standarder från SEK Svensk Elstandard kan man få genom prenumeration på det månatliga nyhetsbrevet. Den som inte engagerar sig i arbetet med att skriva och uppdatera standarder, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek aktuellt och lättillgängligt på nätet genom SEK e‑Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard