2022-03-24 08:00Nyheter

Hur påverkas elnätet av småskalig elproduktion?

små vindsnurror

Ökad produktion av förnybar el innebär att mer el produceras decentraliserat i nätet. Ett internationellt projekt ska ge underlag för bedömning och eventuella åtgärder.

För att säkerställa säker och stabil drift är det tvunget att bedöma vilken förmåga lokalnätet har att hantera en ökning av sådan decentraliserad elproduktion. Det gäller kapacitet och egenskaper hos brytare, ledningar och transformatorer i de närmaste delarna av nätet, men även växelverkan med överliggande nät, inklusive reläskydd och automationssystem. Bedömningen kan visa var nätet behöver förstärkas eller renoveras och även ge underlag för utbyggnad.

Internationellt projekt

Ett projekt som ska ge metoder för att bedöma hur distributionsnät förmår ta hand om lokalt producerad el pågår inom IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet. Projektet, ”IEC TS 63276, Guideline for the hosting capacity evaluation of distribution networks for distributed energy resources”, ska ge en vägledning om vilka tekniska begränsningar som bör beaktas när man bedömer kapaciteten, vilken information som behövs och hur man gör bedömningen.

Projektet drivs i den tekniska kommittén IEC TC 8, där svenska intressenter deltar genom den svenska spegelkommittén SEK TK 8, Elenergiförsörjningssystem, inom SEK Svensk Elstandard. Företag, högskolor, organisationer och myndigheter med intresse för elnät och elkvalitet kan delta genom SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC och som även är svensk standardiseringsorganisation inom elområdet.

Tanken är att skriva en teknisk specifikation, TS, som är en sorts förstandard. Inom områden med snabb utveckling – som lokala elnät och decentraliserad elproduktion – är det vanligt att man börjar med att komma överens om en TS, för att ge grunder och visa riktningen. Sedan kan man besluta att bygga vidare och fastställa en ”riktig” internationell standard.

Växelriktare i svaga nät

Ett angränsande projekt i samma kommitté ska samla och beskriva de centrala frågorna kring anslutning av produktionsanläggningar med växelriktare i elnätets perifera delar, läs mer om det här. De båda projekten visar hur arbetet i standardiseringsorganisationerna kan vara ett verktyg för att samla upp och sprida kunskap och ge vägledning inom nya dynamiska teknikområden. I samma kommitté finns också flera projekt om mikronät.

Standarder ger en plattform för framgångsrika forsknings- och innovationsprojekt och för nya produkter och tjänster. Andra grupper in om IEC och SEK arbetar till exempel med standarder och vägledningar för energilager, reläskydd och anläggningar med solceller.

Den som inte engagerar sig i att skriva standarderna, men läser och använder dem, kan förstås enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet med SEK e-standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström