2022-05-03 07:26Nyheter

Övertoner i elnät

Ställverksrum med två ingenjörer

Övertoner i elnät är ett tilltagande bekymmer. Internationellt arbete för gemensamma metoder för analys och bedömning är öppet för deltagande.

Övertoner kan ge upphov till en hel palett av problem, till exempel ökade förluster i kablar, överbelastning av neutralledare, felfunktion hos jordfelsövervakning och kan förkorta livslängden för transformatorer och kondensatorer. Övertoner orsakas bland annat av frekvensomriktare och liknande kraftelektronik, som i allt större utsträckning ansluts till elnätet.

Problemet har förstås varit känt länge. För att få till en gemensam internationell vägledning startar nu ett internationellt projekt inom IEC, som är den internationella organisationen för standardisering inom el, elektronik, IT och anslutande teknikområden. Ett internationellt samarbete kring dessa frågor ger inte bara enhetliga metoder, utan innebär också en viktig kunskapsöverföring till nätoperatörer i länder med mindre resurser.

Den gemensamma vägledningen beträffande övertonsproblem i allmänna elnät ska kunna användas för att analysera övertonernas förekomst och utbredning, i både högspännings- och lågspänningsnät. Projektet ska ge metoder för att analysera resonansfenomen och övertonsutbredning, både förenklade metoder och sådana som är mer noggranna. Den färdiga specifikationen ska också visa hur man bedömer övertonsriskerna före och efter anslutning av en ny abonnent och rekommendera åtgärder för att eventuellt begränsa dem.

Projektet drivs i den tekniska kommittén IEC TC 8, System aspects of electrical energy supply. Svenska intressenter deltar genom den svenska spegelkommittén SEK TK 8, Elenergiförsörjningssystem, inom SEK Svensk Elstandard. SEK är den svenska medlemmen i IEC sedan 1907 och är också svensk standardiseringsorganisation inom elområdet. Företag, högskolor, organisationer och myndigheter med intresse för elnät och elkvalitet är välkomna att kontakta SEK Svensk Elstandard. Att engagera sig i standardiseringen ger också möjlighet till fördjupning och samarbete med kollegor.

Projektet har beteckningen IEC TS 63222-4 och ansluter till två andra, som startats tidigare. Det ena, IEC TS 63222-2, ska dra upp riktlinjerna för system för övervakning av elkvalitet (spänningsgodhet) i ett elnät. Det andra, IEC TS 63222-3, ska föreslå hur man på ett planeringsstadium kan förutsäga framtida kvalitetsvariationer, med hjälp av modellering och insamlade elkvalitetsdata.

Alla tre bygger på en teknisk specifikation, IEC TS 63222-1, som gavs ut i december 2021 och som fokuserar på hur man allmänt kan förutse och bedöma störningar i elkvaliteten och vilka åtgärder som man kan behöva vidta för att minska risker och verkningar. Generella internationella standarder för övertoner har tagits fram inom IEC TC 77.

I IEC TC 8 handlar andra aktuella projekt bland annat om metoder för att bedöma hur distributionsnät förmår ta hand om lokalt producerad el och om anslutning av  växelriktarbaserade anläggningar till svaga nät.

I andra tekniska kommittéer inom IEC och SEK arbetar man till exempel med standarder för solel, reläskydd, tillgångsförvaltning i elnät och energieffektivisering. För mer information om deltagande och om hur du kan engagera dig och din organisation, kontakta SEK Svensk Elstandard. Den som inte deltar, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard